jump to navigation

មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ ថ្ងៃពុធ 11 ខែ​មេសា 2007

Posted by សុភ័ក្ត្រ in អំពីស្រុកខ្មែរ, ภาษาไทย.
trackback

ដោយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះជាទេសកាលសង្ក្រាន្ត ទាំងបងប្អូនថៃ លាវ ភូមា តៃដាំ ថៃលឹ មន និងជនជាតិមួយចំនួនទៀត ព្រមទាំងខ្មែរដែរនោះ។ ខ្ញុំបានរកឃើញ មហាសង្ក្រាន្តថៃមួយនេះ ដាក់ដើម្បីជ្រាប និងធៀបជាមួយមហាសង្ក្រាន្តខ្មែរ។

ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๐ปีนี้ วันมหาสงกรานต์ตรงวันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๐ ปีกุน มนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ นพศก จุลศักราช ๑๓๖๙ ทรงจันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทินนางสงกรานต์นามว่า มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว (ผักตบ) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูรย์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังนกยูง เป็นพาหนะ

มหาวันสงกรานต์ วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๒ นาฬิกา ๓๖ นาที ๓๗ วินาที ตรงกับเสาร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน นพศก จุลศักราช ๑๓๖๙ (เปลี่ยนจุลศักราช ๑๓๖๘ ในวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๖ นาฬิกา ๔๐ นาที ๔๘ วินาที)

ปีนี้ วันอาทิตย์ เป็นวันธงชัย วันจันทร์ เป็นอธิบดี วันเสาร์ เป็นอุบาทว์ วันพุธ เป็นโลกาวินาศ วันเสาร์
เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๔๐๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๔๐ ห่า ตกในมหาสมุทร ๘๐ ห่า ตกในป่า
หิมพานต์ ๑๒๐ ห่า ตกในเขาจักรวาล ๑๖๐ ห่า นาคให้น้ำ ๖ ตัว  เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๗ ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินา จะได้ผล ๑ ส่วน เสีย ๙ ส่วน เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปัถวี (ดิน) น้ำงามพอดี

จากประกาศสงกรานต์ข้างต้น หากเราเทียบกับคำพยากรณ์ของโบราณ จะเห็นว่าวันมหาสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ เขาบอกว่าจะเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุม มีการเจ็บไข้ร้ายแรง ส่วนวันเนาตรงกับวันอาทิตย์ ข้าวจะตายฝอย คนต่างด้าวจะเข้าเมืองมาก ท้าวพระยาจะร้อนใจ ส่วนตำราล้านนาก็ว่า วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ ปีนี้ฝนจะแล้ง แมลงต่างๆจักทำร้ายพืชไร่มากนัก ไฟจักไหม้บ้านไหม้เมือง เกิดอัคคีภัยใหญ่ ข้าวยากหมากแพง ดูแล้วจะเป็นเรื่องร้ายๆ พอๆกับคำทำนายในปัจจุบันทั้งสิ้น ครั้นมาดูนางสงกรานต์ ที่มีนามว่า นางมโหธรเทวี ดูท่าแล้ว ก็ดุไม่เบา เนื่องจากพระนางนอกจากจะพกจักรและตรีศูรย์เป็นอาวุธแล้ว ยังกินเนื้อทรายเป็นอาหาร แถมทัดดอกสามหาวและใส่นิล(พลอยสีดำ) เป็นเครื่องประดับอีกด้วย อ่านแล้ว หลายคนอาจรู้สึกหดหู่ ไม่สบายใจ แต่ถ้าจะมองให้ลึกลงไปว่า วันมหาสงกรานต์ที่ตรงกับวันเสาร์ แม้จะเป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ที่ทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นวันเจ้าทุกข์ แต่ก็เป็นวันแข็ง และมีพระนาคปรกเป็นพระประจำวันนี้ ซึ่งเปรียบเหมือนเรามีพญานาคราชได้แผ่พังพานปกป้องคุ้มครองให้พ้นทุกข์และภัยพิบัติต่างๆ และยังมีความเชื่อว่าพระปางนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ทางเมตตา เพราะตามตำนานแม้แต่พญานาคยังขึ้นจากน้ำมาถวายอารักขาพระพุทธเจ้า ทั้งนี้ก็ด้วยพลานุภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ ดังนั้น จึงเป็นการบอกทางอ้อมให้เราใช้รู้จักใช้หลักเมตตาธรรมในการดำเนินชีวิตทุกระดับไม่ว่าจะกับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ส่วนอาวุธของนางสงกรานต์ที่เป็นจักรนั้น ก็คืออาวุธของพระนารายณ์ที่ทรงใช้ในการปราบทุกข์เข็ญให้แก่โลก และตรีศูรย์ก็คือ อาวุธของพระศิวะมหาเทพที่ทรงโปรดให้พรวิเศษแก่ผู้กระทำคุณความดีต่างๆ และนิลนั้นก็เป็นอัญมณีที่ทำให้ผู้สวมใส่ เกิดความใจเย็น สามารถป้องกันอันตรายจากภูตผีวิญญาณ นำมาซึ่งความเข้มแข็ง โชคลาภ หรือความมั่งมีต่าง ๆ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแม้วันเวลาที่นางสงกรานต์เสด็จมาไม่ดีนัก แต่อาวุธและเครื่องประดับก็มีนัยที่ดี เพราะใช้ปราบอริราชศัตรูและเป็นมงคล อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคำพยากรณ์ในอดีตหรือคำทำนายในปัจจุบันจะเป็นเช่นไร เราก็มิควรจะท้อแท้หรือหมดกำลังใจ แต่ควรใช้คำทายทักล่วงหน้าเหล่านี้เตือน “ สติ ” ตัวเราเองให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เพียงแค่นี้ เราก็จะรับ “ สงกรานต์ปีใหม่ ” ได้อย่างมีความสุข และเชื่อมั่นในอนาคตข้างหน้าได้

คำทำนายเกี่ยวกับวันมหาสงกรานต์ วันเนา และวันเถลิงศก ก็มีว่า

๑. ถ้าวันอาทิตย์ เป็น วันมหาสงกรานต์ ปีนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สู้จะงอกงามนัก ถ้าวันอาทิตย์เป็น วันเนา ข้าวจะตายฝอย คนต่างด้าวจะเข้าเมืองมาก ท้าวพระยาจะร้อนใจ ถ้าวันอาทิตย์เป็น วันเถลิงศก พระมหากษัตริย์จะมีพระบรมเดชานุภาพ ปราบศัตรูได้ทั่วทุกทิศ

๒. ถ้าวันจันทร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนคุณหญิง คุณนายทั้งหลายจะเรืองอำนาจ ถ้าวันจันทร์เป็น วันเนา มักเกิดความไข้ต่างๆ และเกลือจะแพง นางพญาจะร้อนใจ ถ้าวันจันทร์เป็น วันเถลิงศก พระราชินีและท้าวนางฝ่ายในจะมีความสุขสำราญ

๓. ถ้าวันอังคาร เป็น วันมหาสงกรานต์ โจรผู้ร้ายจะชุกชุม จะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรง แต่ถ้าวันอังคารเป็น วันเนา ผลหมากรากไม้จะแพง ถ้าวันอังคารเป็น วันเถลิงศก ข้าราชการทุกหมู่เหล่าจะมีความสุข มีชัยชนะแก่ศัตรูหมู่พาล

๔. ถ้าวันพุธ เป็นวัน มหาสงกรานต์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ ถ้าวันพุธเป็น วันเนา ข้าวปลาอาหารจะแพง แม่หม้ายจะพลัดที่อยู่ ถ้าวันพุธเป็น วันเถลิงศก บรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตจะมีความสุขสำราญ

๕. ถ้าวันพฤหัสบดี เป็น วันมหาสงกรานต์ ผู้น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่ และเจ้านาย ถ้าวันพฤหัสบดีเป็น วันเนา ผลไม้จะแพง ราชตระกูลจะมีความร้อนใจ ถ้าวันพฤหัสบดีเป็น วันเถลิงศก สมณชีพราหมณ์จะปฏิบัติกรณียกิจอันดีงาม

๖. ถ้าวันศุกร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ พืชพันธุ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ ฝนชุก พายุพัดแรง ผู้คนจะเป็นโรคตาและเจ็บไข้กันมาก ถ้าวันศุกร์เป็น วันเนา พริกจะแพง แร้งกาจะเป็นโรค สัตว์ป่าจะเป็นอันตราย แม่หม้ายจะมีลาภ ถ้าวันศุกร์เป็น วันเถลิงศก พ่อค้าคหบดีจะทำมาค้าขึ้น มีผลกำไรมาก

๗. ถ้าวันเสาร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ โจรผู้ร้ายจะชุกชุม จะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรง ถ้าวันเสาร์เป็น วันเนา ข้าวปลาจะแพง ข้าวจะได้น้อย ผลไม้จะแพง น้ำน้อย จะเกิดเพลิงกลางเมือง ขุนนางจะต้องโทษ ถ้าวันเสาร์เป็น วันเถลิงศก บรรดาทหารทั้งปวงจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู

นอกจากนี้ยังมีคำพยากรณ์อันเป็น ความเชื่อทางล้านนา อีกตำราว่า ถ้า วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันอาทิตย์ นางสงกรานต์ชื่อ นางแพงศรี ปีนั้นข้าวจักแพงมากนัก คนทั้งหลายจักเป็นพยาธิ(เป็นโรค) ข้าศึกจักเกิดมีกับบ้านเมือง หนอนแมลงจักลงกินพืชไร่ข้าวนา ฝนตกบ่ทั่วเมือง คนมั่งมีเศรษฐีจักฉิบหาย ไม้ยางเป็นไม้ใหญ่แก่ไม้ทั้งหลาย ขวัญข้าวอยู่ไม้ไผ่ ถ้ามหาสงกรานต์ตรงกับ วันจันทร์ นางสงกรานต์ชื่อ มโนรา ปีนั้นงูจักเกิดมีมาก คนทั้งหลายจักเกิดเป็นพยาธิมากนัก ฝนหัวปีดี หางปีบ่พอดี ข้าวกล้าลางที่ดี ลางที่ก็บ่ดี ไม้กุ่มเป็นพญาแก่ไม้ทั้งหลาย ขวัญข้าวอยู่ไม้เดื่อเกลี้ยง หากตรงกับ วันอังคาร
นางสงกรานต์ชื่อ รากษสเทวี ปีนั้นฝนหัวปีดี กลางปีไม่ดี ปลายปีดีมาก ข้าวไร่ข้าวนาจักเสีย ลูกไม้บ่มีหน่วยหลาย(ได้ผลน้อย) บ้านเมืองจักเกิดกลียุค แมลงมีปีกจักทำร้ายพืชผักข้าวกล้ามากนัก ไม้พิมานเป็นพญาไม้ ขวัญข้าวอยู่ที่ไม้อ้อยช้าง หากตรงกับ วันพุธ นางสงกรานต์ชื่อ มันทะ ปีนั้นฝนตกบ่ทั่วเมือง  หัวปีมีมาก กลางปีน้อย ข้าวในนาจะได้ครึ่งเสียครึ่ง ของบริโภคจะแพง ขุนนางขุนเมืองจะตกต่ำ ไม้สะเดา เป็นพญาไม้ ขวัญข้าวอยู่ที่ไม้คราม ถ้าตรงกับ วันพฤหัสบดี นางสงกรานต์ชื่อ นางกัญญาเทพ ปีนั้นฝนตกเสมอต้นเสมอปลายชอบตามฤดูกาล ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่จักมีอันตราย ช้างม้าวัวควายจักตายมากนัก ไพร่ราษฎรจักอยู่ดีมีสุข ขุนใหญ่ ปุโรหิต พระสงฆ์จักเป็นทุกข์ ไม้สักเป็นพญาไม้ ขวัญข้าวอยู่ไม้ทองกวาว ถ้าตรงกับ วันศุกร์ นางสงกรานต์ชื่อ ริญโท ปีนั้น ฝนตกหัวปีดี กลางปีบ่มีหลาย เพลี้ย บุ้งจักกัดกินทำร้ายข้าวนาพืชไร่ อันตรายจักเกิดมีแก่สมณพราหมณ์ ไม้สะเดาเป็นพญาไม้ ขวัญข้าวอยู่ไม้พุทธา หากตรงกับ วันเสาร์ นางสงกรานต์ชื่อ สามาเทวี ปีนั้นฝนแล้ง แมลงต่างๆจักทำร้ายพืชไร่มากนัก ไฟจักไหม้บ้านไหม้เมือง เกิดอัคคีภัยใหญ่ ข้าวยากหมากแพง

ขอขอบคุณ คุณอมรรัตน์  เทพกำปนาท
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
เอื้อเฟื้อข้อมูลคำทำนายสงกรานต์ ปี ๒๕๕๐

_____________________________________________
អាន
១. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑
២. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒
៣. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๓
៤. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๔
៥. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๕
៦. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๖
៧. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๗
៨. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๘
៩. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๙
១០. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๖๐

Advertisements

មតិ»

1. Mr. V - ថ្ងៃពុធ 11 ខែ​មេសា 2007

ខ្ញុំ​មិន​ទាន់​បាន​អាន​មហ​សង្ក្រាន​របស់​ខ្មែរ​ទេ​ឆ្នាំ​នេះ, តែ​អាន​មហា​សង្ក្រាន​របស់​ថៃ​ដែល​សុភ័ក្ត្រ​ដាក់​នេះ ជា​លើក​ទី​មួយ​ហើយ​ដែល​បាន​អាន​មហសង្ក្រាន​ថៃ​ មាន​អារម្មណ៍​ថា​ការ​ប្រើ​ពាក្យ​ពេចន៍ ប្រយោគ ឃ្លា ការ​អធិប្បាយ ដូច​គ្នា​អ្វី​ម្លេះ​នឹង​ការ​ទាយ​មហាសង្ក្រាន​របស់​ខ្មែរដែល​ធ្លាប់​បាន​អាន​ពី​មុន​ៗ​មក​។ វា​ប្រៀប​ដូច​ជា​ការ​បក​ប្រែពី​គ្នា​​អញ្ចឹង! តែ​មិន​ដឹង​ថា​អ្នក​ណា​បក​ពី​ណា​ទេ? ឬ​មក​ពី​មាន​ក្បួន​ទាយ​តែ​មួយ? បាន​ជា​ចេញ​មក​អញ្ចឹង!

តាម​ដែល​បានឮ​សូរ​ថា​សង្ក្រាន​​របស់​ខ្មែរ​យើង​ឆ្នាំ​នេះ​ល្អ ទេវតា​សោយ​សាច់​ទ្រាយ​សុខ​ជា។ តែ​សង្ក្រាន​ថៃ​ថា​មិន​ល្អ ទេវតា​សោយ​សាច់​ទ្រាយ​កាច! ចូល​ថ្ងៃ​សៅ​រ៍ចង្រៃ​មាន​​អគ្គីភ័យ គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត…

អ្នក​ណា​ជា​អ្នក​​សសេរ​សៀវ​ភៅ​មហាសង្ក្រាន​ខ្មែរ​យើង?

បើ​មាន​អ្នក​ដឹង​សូម​ជួយ​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង!

Mr. V

2. សុភ័ក្ត្រ - ថ្ងៃពុធ 11 ខែ​មេសា 2007

ទំនាយខ្មែរយើងក៏មិនល្អដែរ សង្ក្រាន្តប៉ះចំថ្ងៃសៅរ៍នោះ។ ចាំស្អែកស្កេនដាក់បស់ខ្មែរឲ្យមើល។ ង៉ៃនេះអត់មានពេលទេ។

3. Mr. V - ថ្ងៃពុធ 11 ខែ​មេសា 2007

ខ្ញុំ​បាន​អាន​មហា​សង្ក្រាន្ត​ខ្មែរ​ហើយ! ដូច​គ្នា​ហ្នឹង​មហា​សង្ក្រាន្ត​ថៃ​បេះ​យក​មក​បិទ! ទំនាយ​ទាំង​ឡាយ​ទាំង​ពួង​ បើ​អ្នក​ណា​ពិ​បាក​អាន​សង្ក្រាន​ថៃ ឬ សសេរ​ជា​អង់​គ្លេស ទៅ​អាន​សង្ក្រាន្ត​ខ្មែរ​ក្នុង កោះ​សន្តិភាព​ ដូច​គ្នា​បេះ​បិទ! ប្រហែល​ជា​មាន​ក្បួន​ទាយ​តែ​មួយ​ហើយ​បាន​ជា​ចេញ​មក​ដូច​គ្នា​អញ្ចឹង​!
http://www.kohsantepheapdaily.com.kh/khmer/newyear09_04.htm

4. bandith - ថ្ងៃពុធ 11 ខែ​មេសា 2007

សុភក្រអើយ បាច់ស្កែនអីពួកសៀមបកប្រែពីយើងម៉ោទេ

5. ចៃថែ - ថ្ងៃពុធ 11 ខែ​មេសា 2007

យីសអាមួយនេះខ្វះអីដាក់ទេដឹងបានជាយកតែអាសៀមមកនិយាយ​ បែបមិនទាន់ស្គាល់ថៃច្បាស់ទេ អញនៅថែ៥ឆ្នាំឃើញវាធ្វើបាបខ្មែរដូចឆ្កែ ចាប់រំលោបកាត់ក្បាលុ។ល។ គេស្អប់អែងដូចអាច់បែឯងយកវាមកនិយាយដូច ព្រះហាហា​មានខ្មែរដូចនេះតែតិចទៀត ងាប់ខ្ទេចខ្មែរ។​ចាញ់ពួកទៅរៀនយួនផង នៅយួន៧​ ៨ ឆ្នាំបែជាស្អបើយួនដូចអាច់ បើមិនជឿរសួរពួកទៅរៀនយួនទៅអាមួយណាក៌បានជាពិសេសអញ!

6. សុភ័ក្ត្រ - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 12 ខែ​មេសា 2007

everyone if u free please share your though to the above comment (5)
i do not want to spend my time respose to this shit comment,.

7. inu2d - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 12 ខែ​មេសា 2007

i think we all are khmer and khmer should talk about khmer. it is no use if we khmer try to talk about other. especially, the one who never talks about us and looks down on us. sure it is everyone’s rite to say or write anything but thinking about our nation’s pride is the major point. i never hate thai but i don’t like them. when i learn the history i felt regret if i could i would change it. don’t let ur ancestor blame u. they died for the sake of the nation so don’t destroy their fame….

8. សុភ័ក្ត្រ - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 12 ខែ​មេសា 2007

ដឹងពីណាមោថាថៃមិនដែលនិយាយពីខ្មែរ?! ឡប់សតិ!

9. Mr. V - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 12 ខែ​មេសា 2007

ការ​ដែល​យើង​ព្យាយាម​ធ្វើ​ខ្លួន​យើង​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​សត្រូវ​ គឹ​មិន​ខុស​ពី​យើង​​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​ចាញ់​គេ​មុន​ប្រយុទ្ធ​នោះ​ទេ! ពាក្យ​ខ្មែរ​មួយ​ឃ្លា​​​ថា៖ បើ​មិន​ចូល​រូង​ខ្លា​ធ្វើ​ម៉េច​និង​ចាប់​កូន​ខ្លា​បាន? វា​មិន​ខុស​អី​ពី​យើងស្អប់​សៀម ហើ​យ​មិន​យក​ភ្នែក​មើល​សៀម មិន​រវី​រវល់​ថា​សៀម​មាន​សកម្មភាព​អ្វី​ខ្លះ​មក​លើ់​យើង? បើ​រវល់​តែ​អញ្ចឹង​តើ​ធ្វើ​ម៉េច​ទៅ​ដើម្បី​ឲ្យ​​​យើង​​នឹង​​បានជាមុន​​ថា​គេ​បំរុង​នឹង​​មាន​សកម្មភាព​អ្វី​មក​លើ​យើង​ទៀត?
​ ​ការ​ធ្វើ់​សឹក​សង្គ្រាម ​គេ​ចង់​ដឹង​បំផុត​ចំណុច​ខ្សោយ​របស់​សត្រូវ! ហើយ​ធ្វើ​ម៉េច​ដើម្បី​បាន​ដឹង​ចំណុច​ខ្សោយ​របស់​សត្រូវ​បាន? បែរ​ខ្នង​ដាក់​សត្រូវ? ដេក​​ហួច​ចាំ​ឲ្យ​សត្រូវ​សម្រុក​ចូល​មក​សិន​ចាំ​គិត​រក​យុទ្ធ​វិធី​តាម​ក្រោយ? ឬ​ក៏​ប្រុង​ប្រៀប​ខ្លួន​ នឹង​ខ្លម​មើល​សកម្មភាព​របស់ស​ត្រូវ​ជា​និច្ច ហើយ​ស៊ើប​ឲ្យ​ដឹង​មុន​ថា​សត្រូវ​នឹង​ចូល​មក​យើង​តាម​វីធីណា​?
តើ​អ្នក​ដែលធ្លាប់​នៅ​ស្រុក​សៀម​ ៥​ឆ្នាំ​មាន​ដឹង​អីផ្សេង​ពី​សកម្មភាព​របស់​សៀម​មក​លើ​ខ្មែរ​ក្រៅ​ពី​ការ​មើល​ងាយ​មើល​ថោក​ខ្មែរ​ កាប់​សម្លាប់​ធ្វើ​បាប​ខ្មែរ ឬ​ទេ? ឧទារហណ៍​៖ មាន​ដែល​ដឹង​ទេ​ថា​ វណ្ណកម្ម​អក្សសិល្បិ៍​ខ្មែរ​ប៉ុន្មាន​រឿង​ហើយ​ដែល​សៀម​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​គេ? “​កុលាប​ប៉ៃ​លិន, ផ្កា​ស្រពោប,​ ទុំ​ទាវ….” សួរ​ថា​សៀម​វា​មក​ប្រែ​យក​ទៅ​ធ្វើ​អី? ចម្លង​ពី​ខ្មែរ​លក់​យក​លុយ​ចាយ? យក​ទៅ​ថត​រឿង​ហើយ​ឲ្យគេ​​យល់​ច្រលំ​ថា​យើង​ចម្លង​វា? តាម​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ដឹង គឺវា​ចង់ដឹង​ថា​ខ្មែរ​យើង​បង្រៀន​ក្មេង​ជំនាន់​ក្រោយ​អំពី​អ្វី​ខ្លះ? មាន​ចំណុច​អ្វី​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​វា​ឬ​ទេ? ហើយ​មាន​ចំណុច​ខ្លាំង​និង​ខ្សោយ​ត្រង់​ណា​ខ្លះ?
សួរ(ទៀត​ហើយ​)ថា​វា​ធ្វើ់​បែប​នេះ​ដើម្បី​អ្វី? គឺ​វា​ត្រៀម​ជើង​ព្រួល​ជា​និច្ច​ជាមួយ​​ខ្មែរ មិន​ថា​ក្នុង​ស្ថាន​ការណ៍​ប្រទេស​ខ្មែរ​យើង​ថិត​ក្នុង​កម្រិត​ខ្លាំង​ឬ​ខ្សោយ​ជាង​វា​ក៏​ដោយ!

” …គេស្អប់អែងដូចអាច់បែឯងយកវាមកនិយាយដូច ព្រះហាហា​មានខ្មែរដូចនេះតែតិចទៀត ងាប់ខ្ទេចខ្មែរ។​​…” អ្នក​ដែល​ប្រើ់​ពាក្យ​នេះ​ទៅ​វិញ​ទេ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្មែរ​ងាប់​ខ្ទេច​ក្នុង​ពេល​ដ៏​ខ្លី! ខឹង​ខុស ខឹង​ខូច​ ខឹង​ខាត! បើ​មិន​ចូល​រូង​ខ្លា អ្នក​គ្មាន​ថ្ងៃ​ចាប់​កូន​ខ្លា​បាន​ទេ!

“…i think we all are khmer and khmer should talk about khmer. it is no use if we khmer try to talk about other. especially, the one who never talks about us and looks down on us…” រី​ឯអ្នក​ដែលប្រើពាក្យ​បែប​នេះ​មិន​យូរ​ទេ​ខ្មែរ​ហ្នឹង​ក្លាយ​ជា​កង្កែប​ក្នុង​អណ្តូង​មិន​ខាន មើល​ឃើញ​មេឃ​ធំ​ប៉ុន​មាត់​អណ្តូង​​ហ្នឹង​ឯង! មាន​ដែល​គិត​ថា​ហេតុ​អ្វី​បាន​​ជា​កាសែត, ទូរទស្សន៍… បណ្តាណ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ផ្សេង​ៗ គេ​មាន​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​អន្តរជាតិ​មក​ធ្វើ់​អី?

10. សុភ័ក្ត្រ - ថ្ងៃសុក្រ 13 ខែ​មេសា 2007

សូមអរគុណលោកវី​ ដែលបានជួយឆ្លើយជាមួយពួកឆ្កួត។ ពេលណាទំនេរខ្ញុំនឹងសរសេរអត្ថបទមួយដែល និយាយអំពីពួកស្នេហាជាតិ បែបឆ្កួតជ្រូក!

11. inu2d - ថ្ងៃពុធ 18 ខែ​មេសា 2007

Mr. V
“មើល​ឃើញ​មេឃ​ធំ​ប៉ុន​មាត់​អណ្តូង​​ហ្នឹង​ឯង! មាន​ដែល​គិត​ថា​ហេតុ​អ្វី​បាន​​ជា​កាសែត, ទូរទស្សន៍… បណ្តាណ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ផ្សេង​ៗ គេ​មាន​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​អន្តរជាតិ​មក​ធ្វើ់​អី?” yeah i see but you see CNN broadcast news in khmer? or in Thai? and wanna ask what do u learn from this article? well, personally, i don’t like this.

សុភ័ក្ត្រ
“ដឹងពីណាមោថាថៃមិនដែលនិយាយពីខ្មែរ?! ឡប់សតិ!” mind your words or you want to fight with me? if they talk about khmer show me so that i know it.

12. inu2d - ថ្ងៃពុធ 18 ខែ​មេសា 2007

សុភ័ក្ត្រ

“សូមអរគុណលោកវី​ ដែលបានជួយឆ្លើយជាមួយពួកឆ្កួត។ ពេលណាទំនេរខ្ញុំនឹងសរសេរអត្ថបទមួយដែល និយាយអំពីពួកស្នេហាជាតិ បែបឆ្កួតជ្រូក!” i don’t know what turns u to be that? or you are really a ចៃថៃ? because of that u happen to against with khmer?

13. Mr. V - ថ្ងៃពុធ 18 ខែ​មេសា 2007

តើ​វាមានអី​ទាក់​ទង​គ្នាទៅ​ដែល​នៅ​សុខៗ​ចង់​ឲ្យ​ CNN និយាយ​ពី​ខ្មែរ​រាល់​ថ្ងៃនោះ? បើ​តាម​ការ​យល់​ឃើញ​របស់​ខ្ញុំ​ការ​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​របស់​ប្រទេស​ខ្លួន​លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN រាល់​ថ្ងៃ​នោះ​វា​មិន​មែន​ជា​ការ​ល្អ​ទេ, ឧទារហណ៍​ប្រទេស​ដែល​ CNN និយាយ​​ដល់​ជារៀង​រាល់​ថ្ងៃ ដូច​ជា​ អ៊ីរ៉ាក់, អ៊ីរ៉ង់, អ៊ីស្រាអ៊ែល និង​ប៉ាឡេស្ទីនជាដើម។ ខ្ញុំ​ចង់​ខ្មែរ​ល្បី​រន្ទឺ​ក្នុង​ឆាក​អន្តរជាតិ​ណាស់ តែ​មិន​ចង់​ឲ្យ​ខ្មែរ​ល្បី​ព្រោះ Killing Field ដូច​ដែល​កន្លង​មក​នេះ​បរទេស​ភាគ​ច្រើន​គេ​ស្គាល់​​ខ្មែរ​ព្រោះ Killing Field, S21(មន្ទីរស.​២១), Cheung Ek Killing field ។ល។

អ្វី​ដែល​ដែល​ខ្ញុំ​បានទទួល​ពី​ការ​មើល​ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ? និយាយ​ទៅ​វា​មាន​ច្រើន​ណាស់ ដូច​ជា​ចំណេះ​ដឹង​ទូទៅ, ព្រឹត្តិការណ៍​ក្នុង​តំបន់​ថា​តើ​ប្រទេស​ណា​កំពុង​មាន​រឿង​អ្វី​កើត​ឡើង តើ​វា​អាច​មាន​ផល​ប៉ះ​ពាល់​អ្វី​ខ្លះ​មក​ដល់​ខ្មែរ​យើង​ទេ? ទោះ​ជា​ថាហេតុ​ការណ៍​ល្អ​ឬ អាក្រក់​ក៏យើងត្រូវ​តែ​​ទទួល​វា​មក​ទុក​ជា​មេរៀន​សម្រាប់​ខ្មែរ​ខ្លួន​យើង​ទៅ​ថ្ងៃ​មុខ។ ការ​ដែល​ស្វែង​ពី​ខាង​ក្រៅ​មិន​អាច​ជា​ផល​ល្អ​បាន​ទេ បើ​យើង​គិត​តែ​ពី​មើល​ទៅ​គេ​ហើយ​ភ្លេច​មើល​ខ្លួន​ឯង​នោះ ឬ​ក៏​មើល​គេ​ច្រើន​ពេក​ នេះ​ជា​អ្វី​ដែល​សំខាន់​បំផុត។

យើង​មិន​មែន​ថា​ខ្មែរ​យើង​ធ្វើ​អ្វី​សុទ្ធ​ត្រូវ​ទាំង​អស់​ ឬ​ក៏​ធ្វើ​អ្វី​ក៏សុទ្ធ​តែ​ខុស​ទាំង​អស់​នោះ​ទេ ហើយ​ដើម្បី​ដឹង​ថា​អ្វី​ត្រូវ​អ្វី​ខុស​គឺ​យើង​ត្រូវ​ការគំរូមួយ​សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ប្រៀប​ធៀប ដូ​ច្នេះ​ការ​ដែល​មើល​នោះ​ហើយ​ជា​​ឱកាស​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​អាច​ធ្វើ​ការ​ប្រៀប​ធៀប​នឹងដើម្បី​​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួន​ឯង។

សួរ​ថា​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ អ៊ីត្លែរ​ចាញ់​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២? ព្រោះ​អ៊ី​ត្លែ​រ​មាន​អំនួត​ខ្លាំង​ពេក មិន​ព្រម​មើល​បទ​ពីសោធន៍​ដែល​ស្តេច​ណាប៉ូឡេអុង​ចាញ់​សង្គ្រាម​ក្នុង​ប្រទេស​រុស្សី ថា​ចាញ់​ព្រោះ​អ្វី? ទី​បំផុត​ហេតុ​ការ​ណ៍​ដដែល​បាន​កើត​ឡើង​ចំពោះ​អ៊ី​ត្លែរ ដូច​គ្នា​បេះ​បិទ​និង​ណាប៉ូឡេអុង​ដែលបាន​​ចាញ់​រុស្សី ខុស​គ្នា​តែ​ពេល​វេលាប៉ុណ្ណោះ។ នេះ​ហើយ​ជា​ឧទារហណ៍​​មួយ​ពី​ការ​ដែល​​​មិន​ព្រម​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​​ ស្វែង​យល់​ពី​ប្រទេស​ដ៏​ទៃ ឬ​មិន​សិក្សា​ពីប្រវត្តិ​សាស្ត្រ។

ចំនុច​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ចាត់​ទុក​ថា​ខ្ញុំ​សុំ ក្នុង​នាម​ជា​ខ្មែរ​ដូច​គ្នា នឹង in2ud ក៏​ដូច​ជា​សុភ័ក្ត្រ សូម​កុំ​បង្កឲ្យ​ការ​ជជែក​គ្នា​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ជម្លោះ​ឲ្យ​សោះ នេះ​មិន​មែន​ជា​ការ​ល្អ​ទេ ជា​ពិសេស​ចំពោះ​ការ​ជជែក​គ្នា​លើ​ប្រធាន​បទ​បែប​នេះ,​ ហើយ​ក៏​សុំ​ណូម​ពរ​ inu2d ថា​បើ​លោក​អាច​ប្រើ​ភាសា​ខ្មែរ​ក្នុង​ការ​ជជែក​គ្នា​វា​កាន់​តែ​ប្រសើរ ព្រោះ​ថា​វា​ស៊ី​ជម្រៅជាង​ “ឬ​​ម្យ៉ាង​ប្រហែល​​មកខ្ញុំ​ខ្លាច​ថា​ការ​ប្រើ​ភាសា​ អង់គ្លេស​របស់​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ល្អ បណ្តាល​ឲ្យ​យល់​ខុស​ពី​ន័យ​ដែល​លោក​ចង់​និយាយ​ក៏​ថា​បាន​” សូម​អរគុណ​ច្រើន ហើយ​សង្ឃឹម​ជានិច្ច​ថា​មាន​កូន​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​រូប​ទៀត​ដែល​គិត​ និង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​ប្រទេស​ខ្មែរ!

14. M|O|N|G|K|O|L - ថ្ងៃពុធ 18 ខែ​មេសា 2007

Hey guys,

It seems like we are moving very far from our posted topic, huh?

Inu2d and ចៃថៃ, I really value and respect your love for Cambodia and its culture. But it’s not very healthy if we are too ethnocentic. I know that our culture is great, but it does have its own
weaknesses. It is important that we are more open-minded and learn to reflect on ourselves and learn to view our culture from another culture’s perspective. Otherwise, the bad aspects will remain there…

Just think about how our ancestors built up such a great culture as the one we have today. Do you think everything we have is 100% Khmer? Of course not. Even they too integrated foreign and Khmer things together.

The last thing I wanna say here is that we are living in globalized world. We are not secluded anymore. Whatever happens in the country next door or the rest of the workd affects us. Without knowledge of our neighbors and rivals, we will never beat them. It’s high time we looked from others and learned from them.
And again, in today’s world, we’d better make more peace than wars.

That’s all I have to say.. Feel free to argue if you don’t like it.

Mongkol

15. សុភ័ក្ត្រ - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 19 ខែ​មេសា 2007

ខ្ញុំមិនចង់ឈ្លោះទេ តែវាជ្រុលពេក មកដល់លេងសុទ្ធតែខ្ញុំនឹងចៃថៃ(?) ចូលចិត្តណាស់ខ្មែរ អារឿងលាបពណ៌ដាក់គ្នាហ្នឹង! ប្រើពាក្យសុទ្ធតែ
[យីសអាមួយនេះ…] ខ្វះអីដាក់ទេដឹង….. [អញ…]….. គេស្អប់អែងដូចអាច់បែ [ឯងយកវាមកនិយាយដូច ព្រះ…] ទៅជាអញ្ចឹងវិញទៅណា?!! [មានខ្មែរដូចនេះតែតិចទៀត ងាប់ខ្ទេចខ្មែរ]…… មិនដឹងថាមានខ្មែរដូចខ្ញុំ ឬដូចបែបនាយឲ្យពិតប្រាកដទេ ដែលងាប់ខ្មែរនោះ….. ។​[ចាញ់ពួកទៅរៀនយួនផង នៅយួន៧​ ៨ ឆ្នាំបែជាស្អបើយួនដូចអាច់]….. [បើមិនជឿរសួរពួកទៅរៀនយួនទៅអាមួយណាក៌បាន…….. ជាពិសេស [អញ!]…… សម្ដីល្អគ្រាន់បើ ពូជខ្មែរ គេស្រឡាញ់ខ្មែរ!!! sic

16. inu2d - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 19 ខែ​មេសា 2007

M|O|N|G|K|O|L : i do agree that we all are infected by other culture. looking in the past, our old ppl build a good history and they all made real khmer culture even though they took it from the other. and now ppl take carelessly in turn they try to express that they know thai. they can sing thai song, they can write thai on the site and ect. well, that should be all.

17. inu2d - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 19 ខែ​មេសា 2007

Mr.V:”តើ​វាមានអី​ទាក់​ទង​គ្នាទៅ​ដែល​នៅ​សុខៗ​ចង់​ឲ្យ​ CNN និយាយ​ពី​ខ្មែរ​រាល់​ថ្ងៃនោះ? បើ​តាម​ការ​យល់​ឃើញ​របស់​ខ្ញុំ​ការ​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​របស់​ប្រទេស​ខ្លួន​ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN រាល់​ថ្ងៃ​នោះ​វា​មិន​មែន​ជា​ការ​ល្អ​ទេ, ឧទារហណ៍​ប្រទេស​ដែល​ CNN និយាយ​​ដល់​ជារៀង​រាល់​ថ្ងៃ ដូច​ជា​ អ៊ីរ៉ាក់, អ៊ីរ៉ង់, អ៊ីស្រាអ៊ែល និង​ប៉ាឡេស្ទីនជាដើម។ ខ្ញុំ​ចង់​ខ្មែរ​ល្បី​រន្ទឺ​ក្នុង​ឆាក​អន្តរជាតិ​ណាស់ តែ​មិន​ចង់​ឲ្យ​ខ្មែរ​ល្បី​ព្រោះ Killing Field ដូច​ដែល​កន្លង​មក​នេះ​បរទេស​ភាគ​ច្រើន​គេ​ស្គាល់​​ខ្មែរ​ព្រោះ Killing Field, S21(មន្ទីរស.​២១), Cheung Ek Killing field ។ល។”
​brodcast news in khmer means the reporters speak in khmer to report news which happen in cambodai.

18. Mr. V - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 19 ខែ​មេសា 2007

Sorry, for my poor English inu2d. !!!

How about this? ===>
“and now ppl take carelessly in turn they try to express that they know thai. they can sing thai song, they can write thai on the site and ect.” តើ​នេះ​គេ​ហៅ​ថា​អ្វី​ទៅ???? ppl take carelessly in turn they try to express that they know English as well? they can write fluently English… ? ? ? ? ? ? ? Don’t tell me that American is better then other countries to Cambodia! If so, you have to look back to the year 1970s, what were happen and who did it?

We have to seek for our own mistake before looking for someone else!!! NO ONE IS PERFECT.!!! ដូច្នេះ​សុំ​កុំ​ធ្វើ​ខ្លួន​ជា​គីង្គក់​លក់​ថ្នាំ​ស្រែង!

19. inu2d - ថ្ងៃសុក្រ 20 ខែ​មេសា 2007

Mr.V:”We have to seek for our own mistake before looking for someone else!!! NO ONE IS PERFECT.!!! ដូច្នេះ​សុំ​កុំ​ធ្វើ​ខ្លួន​ជា​គីង្គក់​លក់​ថ្នាំ​ស្រែង!” Yeah i accept that it is true and it is ma fault that i wrote english here whereas you wrote khmer. i don’t fight to find any accuse for this. after all, we should learn and love our culture, up hold. it starts from the individual. when i change my country changes.

20. M|O|N|G|K|O|L - ថ្ងៃសុក្រ 20 ខែ​មេសា 2007

I believe that this argument should end here. I understood that each of you has Cambodia at heart. You all have your own reasons for believing so, and they are all very good. Instead of arguing, pointing who’s right and wrong, why don’t we just synthesize them?

Like I said before, we need to be open-minded and willing to listen or take another person’s perspective. It’s never bad to compare/contrast yourself with others. That’s how you learn things. Likewise, culture is no different. Cambodian culture can’t exist or develop without the existence or interation with other cultures. Regardless of what history might say, it’s better that we reflect on it and avoid repeating same old mistakes. In today’s world, promoting mutual understanding among our fellow Cambodians as well as neighboring countries is more important. All I want is just peace…

21. M|O|N|G|K|O|L - ថ្ងៃសុក្រ 20 ខែ​មេសា 2007

Well, I am sorry that I couldn’t type in Khmer because I am accessing this page from a library computer, where Khmer unicode isn’t available

Peace.. :).

22. posoky - ថ្ងៃសុក្រ 20 ខែ​មេសា 2007

ជំរាបសួរ!
អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជូនលុយចាស់ៗតាមស្រុកស្រែទេ?អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ចាញ់​ល្បែងអស់លុយច្រើនទេ? ធ្លាប់ផឹកស៊ីអោយលុយមីនាងៗទេ?ធ្លាប់ចូលឌីស្កូថេក​ផឹកស្រាផ្លៃៗទេ? ជាពិសេសធ្លាប់ចេញដំណើរទៅក្រាវប្រទេសទេ? អារមណ៍អ្នក​ដូចមេ្ដចដែនៅពេលអស់លុយដោយបានទៅអ្នកដែលកំពុងត្រូវការខ្លាំង?​ នឹងអស់លុយបានទៅលើភាពចង់បង្ហាញគេថាបានធ្វើបុណ្យ,​ អ្នកមានលុយ, អំណាច​នឹង​ ​សង្ហា។ល។ «when you stay alone in another country how do you feel? about your country, when someone look ur country down, when ur people in ur country absorbs other country culture and how do u feel when c many khmer begger in another country?»

ppsk

23. Mr. V - ថ្ងៃសុក្រ 20 ខែ​មេសា 2007

Mongkok, you turned us to the best conclusion. You have raised a very good point, I just can’t agree more with you. ឲ្យ​ខ្ញុំសុំទោស​រាល់​ពាក្យ​សម្តី​មិន​សមគួរ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ប្រើ​ខាង​លើ! យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ស្រឡាញ់​ប្រទេស​ខ្មែរ, មាន​មោទនភាព​ដែល​កើត​មក​ជា​ខ្មែរ!

24. សុភ័ក្ត្រ - ថ្ងៃសុក្រ 20 ខែ​មេសា 2007

សុំចិត្តថា ឈប់លាបពណ៌ឲ្យគ្នាទៅ! ហើយឈប់គិតថាមានតែខ្លួនដែលស្រឡាញ់ខ្មែរនោះ ទុកចែកឲ្យគេស្រឡាញ់ផង។

25. M|O|N|G|K|O|L - ថ្ងៃសុក្រ 20 ខែ​មេសា 2007

ខ្ញុំសូមអរគុណជាខ្លាំង ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ស្របតាមគំនិតខ្ញុំខាងលើ! ក្នុងនាមជាខ្មែរ យើងគួរតែរួមសាមគ្គីគ្នា និង ចេះយោគយល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ ខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា យើងរាល់រូបសុទ្ធតែមានមោទនភាពជាខ្មែររៀងខ្លួន ហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរយ៉ាងស្មោះត្រង់។

26. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ « -:- កំណត់ហេតុសុភ័ក្ត្រ -:- - ថ្ងៃសុក្រ 11 ខែ​មេសា 2008

[…] * ចំណាំ៖ ថៃ​មិន​ប្ដូរ​ពុទ្ធសករាជ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​សង្ក្រាន្ត​ទេ គឺ​ប្ដូរ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៩ ឯណោះ អាន៖ មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ […]

27. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑ « -:- កំណត់ហេតុសុភ័ក្ត្រ -:- - ថ្ងៃសុក្រ 11 ខែ​មេសា 2008

[…] * ចំណាំ៖ ថៃ​មិន​បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ពុទ្ធ​សករាជ​នៃ​រយៈ​ពេល​សង្ក្រាន្ត​ទេ តែ​ប្ដូរ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៩ ឯ​ណោះ អាន៖ មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ […]

28. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ « -:- កំណត់ហេតុ​សុភ័ក្ត្រ -:- - ថ្ងៃសុក្រ 10 ខែ​មេសា 2009

[…] _________________________________________ អាន​ផង​ដែរ៖ ១. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑ ២. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ […]

29. សង្ខេប​ព្រឹត្តិការណ៍​ឆ្នាំ​២០០៧ ក្នុង​ប្លក់​សុភ័ក្ត្រ​ « -:- កំណត់ហេតុ​សុភ័ក្ត្រ -:- - ថ្ងៃចន្ទ 18 ខែមករា 2010

[…] ក្នុង​អត្ថបទ​មួយ​ឈ្មោះ “ មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐” ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​មេសា […]

30. សុរាម - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 8 ខែ​មេសា 2010

អត្ថបទខាងដើមដូចជាឯកសារសំរាប់ស្រាវជ្រាវមួយអញ្ចឹង ហោចណាស់ក៏យើង អាចរៀនដឹងថាប្រពៃណីជនជាតិថៃ និងខ្មែរវាខុសគ្នា និងដូចគ្នាដូចម្តេចខ្លះ។ ខ្ញុំគិត
ថាសុភក្ត្រ័ខំស្វែងរកឯកសារអស់នេះមកបង្ហាញពិតជាល្អម្យ៉ាងដែរ, មិនជាទាស់អ្វី ទេគ្រាន់តែរៀនស្វែងយល់ពីប្រទេសជិតខាងយើង។ បើមានឯកសារណាទៀត សូមជួយយកមកទៀតព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវការរៀនយល់ដឹងខ្លះដែរ។

31. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๓ « -:- កំណត់ហេតុ​សុភ័ក្ត្រ -:- - ថ្ងៃសៅរ៍ 10 ខែ​មេសា 2010

[…] __________________________________________________ អាន​ផង​ដែរ៖ ១. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ២. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑ ៣. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ […]

32. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๔ « -:- កំណត់ហេតុ​សុភ័ក្ត្រ -:- - ថ្ងៃចន្ទ 11 ខែ​មេសា 2011

[…] មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑ ៤. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ LikeBe the first to like this […]

33. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๕ « ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃអង្គារ 10 ខែ​មេសា 2012

[…] ៤. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑ ៥. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ Like this:LikeBe the first to like this […]

34. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๖ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 11 ខែ​មេសា 2013

[…] __________________________________________________ អានផងដែរ៖ ១. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๕ ២. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๔ ៣. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๓ ៤. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ៥. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑ ៦. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ […]

35. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๗ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 10 ខែ​មេសា 2014

[…] __________________________________________________ អានផងដែរ៖ ១. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๖ ២. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๕ ៣. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๔ ៤. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๓ ៥. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ៦. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑ ៧. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ […]

36. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๘ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃសុក្រ 10 ខែ​មេសា 2015

[…] __________________________________________________ អានផងដែរ៖ ១. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๗ ២. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๖ ៣. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๕ ៤. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๔ ៥. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๓ ៦. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ៧. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑ ៨. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ […]

37. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๙ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃអាទិត្យ 10 ខែ​មេសា 2016

[…] __________________________________________________ អានផងដែរ៖ ១. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๘ ២. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๗ ៣. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๖ ៤. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๕ ៥. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๔ ៦. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๓ ៧. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ៨. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑ ៩. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ […]

38. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๗ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃពុធ 8 ខែ​មីនា 2017

[…] __________________________________________________ អានផងដែរ៖ ១. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๖๐ ២. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๙ ៣. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๘ ៤. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๖ ៥. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๕ ៦. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๔ ៧. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๓ ៨. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ៩. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑ ១០. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ […]

39. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๖๐ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃចន្ទ 10 ខែ​មេសា 2017

[…] __________________________________________________ អានផងដែរ៖ ១. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๙ ២. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๘ ៣. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๗ ៤. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๖ ៥. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๕ ៦. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๔ ៧. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๓ ៨. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ៩. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๑ ១០. មហាសង្ក្រាន្តថៃ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๐ […]


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: