jump to navigation

មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥២ ថ្ងៃអាទិត្យ 12 ខែ​មេសា 2009

Posted by សុភ័ក្ត្រ in ພາສາລາວ.
trackback

ປະກາດສັງຂານ ປະຕິທິນລາວ ແຫ່ງປີ ພ.ສ 2552

ປີ ຈຸນລະສັກກະຣາດ 1371, ຄິດທະສັກກະຣາດ 2009, ພຸດທະສັກກະຣາດ 2552, ສະຫລູ (ຮ້ວງເປົ້າ).
ທາງຈັນທະຄະຕິເປັນປີ ປົກກະຕິທິກະສຸຣະທິນ (ເດືອນສອງລາວ ດັບ 15 ຄ່ຳ), ປົກກະຕິມາດ (ເດືອນແປດຫົນດຫຽວ), ເປັນປີອະທິກະວານ (ເດືອນເຈັດລາວ ດັບ 15 ຄ່ຳ), ສ່ວນທາງສຸລິຍະຄະຕິນັ້ນ ກໍ່ເປັນປີປົກກະຕິສຸຣະທິນເຫມືອນກັນ (ເດືອນສອງສາກົນມີ 28 ມື້).

ວັນສັງຂານລ່ອງ: ວັນອັງຄານ ແຮມ 5 ຈຸມລະສັກກະຣາດ 1370, ພຸດທະສັກກະຣາດ 1551 ກົງກັບວັນທາງສຸລິຍະຄະຕິ ວັນທີ 14 ເດືອນເມສາປີຄິດຕະສັກກະຣາດ 2009.

ວັນສັງຂານເນົາ: ວັນພຸດ ແຮມ 6 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ຈຸນລະສັກກະຣາດ 1370, ພຸດທະສັກກະຣາດ 1551 ກົງກັບວັນທາງສຸລິຍະຄະຕິ, ວັນທີ 15 ເດືອນ ເມສາ ປີຄິດຕະສັກກະຣາດ 2009 (ເນົາວັນດຽວ).

ວັນສັງຂານຂຶ້ນ: ວັນພະຫັດ ແຮມ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ກົງກັບວັນທາງສຸລິຍະຄະຕິ, ວັນທີ 16 ເດືອນເມສາ ປີ ຄິດທະສັກກະຣາດ 2009 ເປັນມື້ດີຖີຖະເຫຼີງສົກຂື້ນປີໃໝ່ລາວ, ແລະປ່ຫຽນປີ ຈ.ສ 1370, ພ.ສ 2551 ມາເປັນ ຈ.ສ 1371 ແລະ ພ.ສ 2552 ຕາມລຳດັບ, ແລະຈະໄປສິ້ນສຸດໃນ ວັນພະຫັດ ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດຶອນ 6 ເຊິ່ງເປັນ ມື້ສັງຂານເນົາແຫ່ງປີ ຈຸນລະສັກກະຣາດ 1371 ກົງກັບ ວັນທີ 15 ເດືອນ ເມສາ ປີຄິດທະສັກກະຣາດ 2010.

ນາງສັງຂານ: ນາມມະຫາສົງການແຫ່ງປີ ພ.ສ 2552 ນາງເທບພະທິດາ ອົງທີ 3 ຊົງພະນາມວ່າ ” ຣາກສະເທວີ ” ຊົງພະຫຸຣັດທັດດອກບົວຫລອງ ອາພອນປະດັບລ້ວນໄປດ້ວຍແກ້ວໂມລາ (ແກ້ວລາຍ) ສະເຫວີຍໂລຫິດ (ເລືອດ) ເປັນອາຫານ ພະຫັດຂວາຊົງຖື ຕຣີສູນ (ຫອກສາມງ່າມ) ພະຫັດຊ້າຍ ຊົວຖື ທະນູສອນ ສະເດັກໄສຍາດ (ນອນເທົ້າ) ມາເໜືອຫຼັງວະຣາຫະ (ຫມູປ່າ) ເປັນພາຫະນະ.

ເກນພິລຸນນະສາດ: ພະຈັນເປັນອະທິບໍດີ ນາກຫຼີ້ນນ້ຳ 2 ຕົວ ບັນດານໃຫ້ຝົນຕົກ 500 ຫ່າ, ຕົກໃນຂອບເຂດຈັກກະວານ 200 ຫ່າ, ຕົກໃນປ່າຫິມະພານ 150 ຫ່າ, ຕົກໃນມະຫາສະໝຸດ 100 ຫ່າ ແລະຕົກໃນມະນຸດສະໂລກ 50 ຫ່າ.

ເກນທາລາທິຄຸນ: ຕົກລາສີ ອາໂປ ນ້ຳຈະມີຫລາຍ, ຈະມີລົມພັດມາຫຼາຍ ຈາກທຸກສາລະທິດ.

ເກນທັນຍາຫານ: ຖືກຊື່ວ່າ ປັຈຊິມະ ເຂົ້າກ້າໄຮ່ນາ ຈະໄດ້ຜົນແຕ່ 1 ສ່ວນ, ເສຍໄປ 5 ສ່ວນ, ໂພຊະນິຍາຫານ ຈະເປັນພໍຄວນ, ຫມາກໄມ້ຈະເປັນພໍສົນຄວນ, ນາລຸ່ມຈະໄດ້ຮັບຜົນດີສ່ວນນາດອນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ.

ເກນກາລະໂຍກ: ວັນເສົາ ເປັນທຸງໄຊ, ວັນພຸດ ເປັນອາທິບໍດີ, ວັນອັງຄານ ເປັນອຸບາດ ແລະ ວັນສຸກ ເປັນໂລກາວິນາດ.

ຫໍລະຄຸນອັດຕາ: 500771, ກຳມັດຊະພົນ ອັດຕາ: 630, ອະວະມານ ອັນຕາ: 199, ມາດສະເກນ ອັນຕາ: 16957, ອຸດຈະພົນ ອົນຕາ: 2422, ດິຖີ: 7, ວາລະ: 5.

ການຄຳນວນທັງໝົດແມ່ນອີງຕາມຕຳລາ ” ໂຫລາສາດລາວ ພາກປະຕິທິນ ຂຽນໂດຍ ເຈົ້າ ເພັດຊະລາດ ລັດຕະນະວົງສາ “. ການຄຳນອນດັ່ງກ່າວຖືກປະນວນຜົນດ້ວຍ ໂປຣແກຣມ, ຜົນການຄຳນວນທາງຄະນິດສາດ ຈົ່ງມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ.

វាយឡើងវិញពីគេហទំព័រ www.luangprabangtoday.com
______________________________________________
អានផងដែរ
១. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ២៥៥០
២. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១
៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣
៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៤
៥. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥
៦. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦
៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៧
៨. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨
៩. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៩
១០. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៦០
១១. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៦១
១២. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ចុល្ល​សករាជ ១៣៨១

Advertisements

មតិ»

1. Rumtum - ថ្ងៃចន្ទ 13 ខែ​មេសា 2009

ឆ្នាំលាវ២៥៥២ម៉េចបានជាឆ្នាំបារាំង២០០៩?

2. Rumtum - ថ្ងៃចន្ទ 13 ខែ​មេសា 2009

ពុទ្ធសករាជ​ខ្មែរនឺងលាវមិនដួចគ្នាទេ?
លាវ២៥៥២ បារាំង២០០៩?
ខ្មែរ២៥៥៣ បារាំង២០០៩?

3. សុភ័ក្ត្រ - ថ្ងៃចន្ទ 13 ខែ​មេសា 2009

លាវ​ដើរ​យឺត​ជាង​ខ្មែរ​មួយ​ឆ្នាំ

4. សុខហេង - ថ្ងៃអាទិត្យ 19 ខែ​មេសា 2009

អេ៎ តើ​ព្រះ​នាង​ជិះ​លើ​គោ រឺ​ជ្រូក ?

5. សុភ័ក្ត្រ - ថ្ងៃអាទិត្យ 19 ខែ​មេសា 2009

សុខ​ហេង សូម​អាន​ប្រកាស​អំពី មហា​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​ឆ្លូវ ឯក​ស័ក ពុទ្ធសករាជ​២៥៥៣

6. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ២៥៥០ « -:- កំណត់ហេតុ​សុភ័ក្ត្រ -:- - ថ្ងៃសៅរ៍ 20 ខែ​មីនា 2010

[…] អាន​ផង​ដែរ៖​ ១. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ២. មហាសង្ក្រាន្តលាវ […]

7. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ « -:- កំណត់ហេតុ​សុភ័ក្ត្រ -:- - ថ្ងៃពុធ 13 ខែ​មេសា 2011

[…] _________________________________________________ អាន​ផង​ដែរ៖ ១. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ២. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ២៥៥០ […]

8. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣ « -:- កំណត់ហេតុ​សុភ័ក្ត្រ -:- - ថ្ងៃពុធ 13 ខែ​មេសា 2011

[…] អាន​ផង​ដែរ៖ ១. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ២. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ២៥៥០ […]

9. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៤ « -:- កំណត់ហេតុ​សុភ័ក្ត្រ -:- - ថ្ងៃពុធ 13 ខែ​មេសា 2011

[…] មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ ៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣ […]

10. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ « ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 12 ខែ​មេសា 2012

[…] មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ ៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣ […]

11. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃសុក្រ 12 ខែ​មេសា 2013

[…] មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ ៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣ […]

12. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៧ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃសៅរ៍ 12 ខែ​មេសា 2014

[…] ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ […]

13. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃអាទិត្យ 12 ខែ​មេសា 2015

[…] ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ ៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣ […]

14. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៩ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃអង្គារ 12 ខែ​មេសា 2016

[…] ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ ៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒ ៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣ […]

15. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៦០ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃពុធ 12 ខែ​មេសា 2017

[…] ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ ៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥២ ៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣ […]

16. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ចុល្ល​សករាជ ១៣៨០ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 12 ខែ​មេសា 2018

[…] ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ ៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥២ ៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣ […]

17. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ចុល្ល​សករាជ ១៣៨១ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃសុក្រ 12 ខែ​មេសា 2019

[…] ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ ៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥២ ៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣ […]


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: