jump to navigation

เขมรสั่งทูตทั่วโลก จับตาศาลโลกตีความปราสาทพระวิหาร ថ្ងៃសុក្រ 20 ខែមករា 2012

Posted by សុភ័ក្ត្រ in ព្រះវិហារ, អំពីស្រុកខ្មែរ, ภาษาไทย.
add a comment


รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ ฮอนัมฮอง ประชุมพบปะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ รวม 32 นายจากทั่วโลกในวันศุกร์ 20 ม.ค.2555 พร้อมมอบนโยบายสำคัญ 3 ข้อ เร่งด่วนที่สุดคือให้ช่วยกันติดตามผลการตีความปราสาทพระวิการกับพื้นที่โดยรอบในเดือนข้างหน้านี้ โดยไม่ได้อธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงต้องจับตาเรื่องนี้อย่างเป็นพิเศษ.– ภาพ: สำนักข่าวกัมพูชา/Chim Nary.

ASTVผู้จัดการออนไลน์ — นายฮอนัมฮอง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาได้สั่งให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ประจำในประเทศและดินแดนต่างๆ ทั่วโลก ช่วยกันจับตาการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และเตรียมรับมือแผลพวงที่จะติดตามมา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในนโยบายต่างประเทศสำหรับปีนี้ และ ในขณะที่กัมพูชากำลังจะสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปีหน้า

นายฮองให้นโยบายดังกล่าวระหว่างการประชุมบรรดาเอกอัครราชทูตกัมพูชา 26 คนกับกงสุลใหญ่อีก 8 คนจากทั่วโลก และกงสุลใหญ่กัมพูชา โดยให้ถือเป็นภารกิจที่ “ท้าทายที่สุด” ขณะที่ศาลระหว่างประเทศกำลังจะแจ้งผลการตีความคำพิพากษาปี 2505 เกี่ยวกับปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งทุกฝ่ายต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ

ภารกิจอันดับ 2 คือ กัมพูชากำลังจะสมัครเป็นสมาชิกประเภทหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงหรือ UNSC (United Nation Security Council) ประจำปี 2556-2557 ซึ่งจะต้องรณรงค์ระดมการสนับสนุนจากประเทศสมาชิก และ ภารกิจอันดับ 3 คือ กัมพูชากำลังทำหน้าที่ประธานกลุ่มอาเซียนในปีนี้ สำนักข่าวกัมพูชากล่าว

ไม่มีรายงานในรายละเอียดว่า เพราะเหตุใดนายฮองจึงให้บรรดานักการทูตต้องให้ความใส่ใจกรณีปราสาทพระวิหารกับพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรอย่างเป็นพิเศษ ในขณะที่ศาลโลกกำลังตีนัดฟังผลการตีความในเร็วๆ นี้ ตามการร้องขอของกัมพูชาในเดือน เม.ย.2554


นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนโชว์เอกสารให้ผู้สื่อข่าวดู ในภาพวันที่ 22 ก.ค.2554 ระหว่างแถลงข่าว ผู้นำกัมพูชาเสนอให้ไทยร่วมมือถอนทหารออกจากเขตปลอดทหารชั่วคราวในทันทีตามคำสั่งของศาลโลก แต่จนถึงบัดนี้สองฝ่ายยังไม่ได้ถอนทหารอย่างเป็นทางการ และศาลระหว่างประเทศของสหประชาชาติในกรุงเฮกกำลังจะอ่านผลการตีความคำตัดสินปี 2505 ในเดือนข้างหน้านี้. — REUTERS/Samrang Pring.

ศาลโลกในกรุงเฮกออกคำสั่งในเดือน ก.ค.ปีที่แล้ว ให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงและถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทรอบๆ ปราสาทพระวิหาร ที่ถูกประกาศรวมอยู่ใน เขตปลอดทหารชั่วคราว” และให้กองกำลังรักษาสันติภาพของอาเซียนเข้าประจำในพื้นที่ ขณะรอฟังผลการตีความที่คาดว่าจะออกมาในเดือน ก.พ.ศกนี้

อุทกภัยครั้งใหญ่ในสองประเทศเมื่อปีที่แล้ว ได้ทำให้การดำเนินการต่างๆ มีอุปสรรค และจนถึงปัจจุบันไทยและกัมพูชายังไม่ได้ถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทอย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการชายแดนทั่วไปของไทย นำโดย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ได้นำคณะไปร่วมประชุมกับฝ่ายกัมพูชาที่เมืองเสียมราฐเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว และตกลงให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมสองประเทศขึ้นมาเพื่อดำเนินการถอนทหาร

พล.อ.เตียบัญ รมว.กลาโหมกัมพูชา ให้สัมภาษณ์สัปดาห์ที่แล้วว่า ฝ่ายกัมพูชากำลังรอนัดหมายจากฝ่ายไทยเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งแรกในประเทศไทย.

http://manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9550000010282

%d bloggers like this: