jump to navigation

សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​រួម ទស្សន​កិច្ច​ផ្លូវ​រដ្ឋ​របស់​ឯក​ឧត្ដម មៃត្រីបាល សិរិសែន ប្រធានាធិបតី​នៃ​សាធារណ​រដ្ឋ​សង្គម​និយម​ប្រជាធិបតេយ្យ​ស្រី​លង្កា នៅ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ថ្ងៃសៅរ៍ 10 ខែសីហា 2019

Posted by សុភ័ក្ត្រ in ប្រវត្តិសាស្ត្រ, អំពីស្រុកខ្មែរ, English.
1 comment so far

123456

_____________________________________________
អានផងដែរ៖
១. ស្វាគមន៍​ឯកឧត្ដម មៃត្រីបាល សិរិសែន

Advertisements

เผยความในพระราชหฤทัย รัชกาลที่ 4 ถึงกษัตริย์เขมร หลังเสียดินแดนเขมรแก่ฝรั่งเศส ថ្ងៃចន្ទ 5 ខែសីហា 2019

Posted by សុភ័ក្ត្រ in ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ภาษาไทย.
add a comment

สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์ หรือ นักองค์ราชาวดี (ภาพจาก wikipedia)

สมัยจักรวรรดินิยมที่ชาติมหาอำนาจแผ่อิทธิพลและจัดตั้งอาณานิคมในดินแดนต่าง ๆ เขมรในฐานะประเทศราชของสยามก็เผชิญการรุกคืบจากฝรั่งเศส พ.. 2402 หลังจากฝรั่งเศสได้ญวนเป็นอาณานิคม จึงมีความตั้งใจในการครอบครองเขมรเพื่อรวมอาณานิคมอินโดจีนให้สมบูรณ์ เริ่มจากการเจรจาทำสัญญากับเขมร โดยเจ้าอธิราชของเขมรไม่มีโอกาสร่วมตัดสินใจประการใดทั้งสิ้น

สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์ กษัตริย์เขมรผู้มีส่วนในสัญญาครั้งนี้โดยตรงทรงพบว่า พลเรือเอก กรองดิแยร์ (Contre Admiral de la Grandiere) มาถึงเมืองอุดงมีชัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.. 2406 และเริ่มต้นเจรจากับพระองค์ให้ทำสัญญากับฝรั่งเศส นายพลผู้นี้นำเรือรบติดปืนใหญ่มาขู่หน้าเมืองอุดงมีชัย ในที่สุดก็ทรงประทับตรายอมรับสัญญาฉบับดังกล่าว

จะด้วยยังทรงกริ่งเกรงในอำนาจของสยาม หรือไม่อยากหักหาญพระราชหฤทัยพระเจ้าแผ่นดินสยามไม่ทราบได้ หลังเหตุการณ์นั้น กษัตริย์เขมรได้กราบบังคลทูลมายังกรุงเทพฯ ว่า ถูกบีบบังคับให้ทำสัญญาโดยตนไม่เต็มใจ ความว่า

ครั้งนี้ อัดมิราลเดอ ลากรันดิเอ บังคับให้ข้าพระพุทธเจ้าทำหนังสือสัญญา ณ เมืองเขมร ข้าพเจ้าคิดกลัวว่าจะมีความผิดกับกรุงเทพฯ เป็นอันมาก แต่ข้าพเจ้าคิดกลัวไปว่าถ้าเกิดวิวาทกันขึ้นกับฝรั่งเศส ความครหาติเตียนข้าพเจ้าก็จะมากขึ้น ด้วยใจพระยาเขมรแลราษฎรทุกวันนี้เป็นสามพวกอยู่ ก็จะพากันว่าได้ผู้นั้นผู้นี้เป็นเจ้าเมืองไม่สบายฤๅ ความข้อนี้สิ้นปัญญาแล้ว จึงยอมทำหนังสือสัญญากับฝรั่งเศส

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงทราบข่าวการทำสัญญาและข้อความกราบบังคลทูลของกษัตริย์เขมร ทรงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ด้วยตระหนักในอำนาจของฝรั่งเศส และทรงทราบดีว่าสยามเป็นชาติเล็กต้องใช้วิธีโอนอ่อนต่อชาติมหาอำนาจ จึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการทำ “สัญญาลับ กับเขมรในวันที่ 1 ธันวาคม พ.. 2406 เพื่อรับประกันความเป็นประเทศราชของเขมรต่อสยาม เมื่อฝรั่งเศสรู้เรื่องนี้ก็ประท้วงการกระทำของสยามทันที และให้สัญญาลับเป็น “โมฆะ

รัฐบาลสยามไม่สามารถต่อรองหรือกีดกันอะไรได้จึงเลือกตัดใจ คือปล่อยเขมรจากประเทศราชของตนเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส แม้สูญเสียศักดิ์ศรี อุดมการณ์ และมรดกของบรรพชน แต่สิ่งที่รักษาได้คือ เอกราชและอธิปไตยที่ยังคงอยู่ ในทัศนะรัชกาลที่ 4 ความเป็นรัฐสยามยังไม่ถูกแตะต้อง หรือเสียหายใด ๆ ความผิดหวังจากการสูญเสียยังเป็นสิ่งที่ “พอรับได้ (ไกรฤกษ์ นานา : 85 : 2552) และไม่ทรงตำหนิการกระทำของกษัตริย์เขมรแต่ประการใด  สิ่งเหล่านี้สะท้อนผ่านพระราชหัตถเลขาของพระองค์ถึงสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์ ซึ่งจะยกมาบางตอนที่สำคัญ ดังนี้

“…ก็ถ้าจะมีผู้ใดคิดคลางแคลงสงสัยว่าข้าพเจ้าขุ่นข้องหมองหมางกับเธอประการใด จึงคิดอ่านเหหันผันแปรจะยักย้ายไปอย่างอื่นจึงไม่ไปอภิเษก ให้สมกับการที่พระยาราชวรานุกูลไปนัดหมายไว้นั้น ถ้าผู้ใดวิตกสงสัยไปดังนี้ การนั้นไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นแท้จริงเลย เจ้านายฝ่ายเขมรทั้งปวงนั้น ดำรงชีพอยู่ในกาลบัดนี้ ผู้ใดจะเป็นที่สนิทคุ้นเคยกับข้าพเจ้ามากกว่าเธอมีฤๅ…”

“…ก็เมื่อเจ้าเวียตนามก่อให้เกิดเหตุ จนฝรั่งเศสได้เมืองญวนฝ่ายใต้ตกเป็นของเอมปรอ ซึ่งมีอำนาจใหญ่โตขึ้นกว่าเจ้านายฝ่ายฝรั่งเศส แต่ก่อนอย่างนี้แล้ว เมืองเขมรก็มีทางที่ค้าที่ขายก็ซึ่งจะปิดอยู่ไม่ให้ฝรั่งเศสเข้ามาทักมาทาย แสวงหาทางที่จะเป็นประโยชน์กับเขานั้น จะให้ไม่รู้จักกันเหมือนอย่างแต่ก่อนทีเดียวจะเป็นได้ฤๅ…”

“…เมื่อฝรั่งเศสมาอยู่เมืองญวนฝ่ายใต้ ก็เป็นฟันใกล้ลิ้นกับเมืองเขมร จะไม่ให้ไปถึงกันอย่างไรได้ การจะเป็นอย่างไรในข้างใดข้างโน้นก็เป็นได้ทุกประการ ไม่มีใครเห็นเป็นพยาน ไม่ต้องกลัวครหานินทา เขมรมีกำลังน้อยจะรู้ที่ทำอย่างไรได้ ข้าพเจ้าคาดจิตเห็นใจเธอและพระยาพระเขมรผู้ใหญ่อยู่หมดจริง ๆ ไม่ได้ขุ่นข้องหมองหมางอันใดด้วยเหตุนั้นดอก…”

พระราชหัตถเลขาพระแกระแสราชดำริในรัชกาลที่ 4 พระราชทานตอบสาส์นขององค์พระนโรดม (ไม่ปรากฎวันที่.. 2407

อันที่จริงพระราชหัตถเลขานี้มีความยาวรวมกว่า 7 หน้า เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เสียเขมรแก่ฝรั่งเศสจะเห็นว่า รัชกาลที่ 4 ยังทรงเมตตาเหล่าเชื้อพระวงศ์เขมรเหมือนพระญาติสนิท ไม่ได้โกรธเคืองการกระทำของกษัตริย์เขมร เพราะกระทำไปด้วยถูกบังคับไม่อาจต้านทานฝรั่งเศสได้ รวมทั้งปลอบประโลมให้คลายความกังวลจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ปีต่อมาทรงมีกระแสพระราชดำริไปยังกษัตริย์เขมรอีกครั้ง คัดตรงใจความสำคัญความว่า

“…เธอได้อภิเษกเป็นเจ้ากรุงกัมพูชา มียศเสมอด้วยองค์หริรักษ์รามมหาอิศราธิบดีแล้ว ฤๅจะวิเศษไปอีก ฝรั่งเศสเขามาทำสัญญาว่า เอมเปรอพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสรับอุปถัมภ์เธอให้เป็นเอกราชไม่ขึ้นเมืองใด ฝ่ายไทยก็ได้รับสัญญานั้นแล้ว ก็ข้าพเจ้าจะมีหนังสือไปมาถึงเธอ จะกลับใช้คำว่าท่านว่าฉันดังพูดกับองค์หริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี ตามยศที่เธอเป็นเจ้ากรุงกัมพูชาแล้วนั้นก็ควรแท้จริง ฤๅถ้าจะคิดด้วยยอมให้เป็นเอกราช แล้วจะใช้โวหารเช่นพระราชสาส์นไปเมืองอื่นๆ ที่เป็นเอกราช คือในคำที่ควรจะว่าข้าพเจ้าก็ว่ากรุงสยาม ในคำที่ควรจะว่าท่านก็ว่ากรุงนั้น ๆ คือกรุงฝรั่งเศส กรุงอังกฤษ กรุงเวียตนาม แลอื่น ๆ นั้นฉันใด จะใช้ว่ากรุงสยาม กรุงกัมพูชา เหมือนอย่างพระราชสาส์นไปเมืองเอกราชก็ควร ข้าพเจ้าก็ไม่มีความรังเกียจเลย จะยอมใช้ทั้งสองอย่าง…”

พระราชหัตถเลขาพระแกระแสราชดำริในรัชกาลที่ 4 พระราชทานสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์ (ไม่ปรากฎวันที่.. 2408

ถึงตรงนี้จะเห็นว่ารัชกาลที่ 4 ทรงยอมรับความเป็นเอกราชของเขมรโดยดุษฎี เห็นควรที่จักรพรรดิฝรั่งเศสจะเป็นผู้อุปถัมภ์ราชวงศ์และประเทศเขมรโดยชอบ รวมถึงยกย่องพระเกียรติสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์เสมอพระเจ้าแผ่นดินเขมรในอดีต

เมื่อวิเคราะห์ตามความในพระราชหัตถเลขา จะเห็น “ความคิด” ของรัชกาลที่ 4 ถึงกรณีเสียเขมรแก่ฝรั่งเศสจากสนธิสัญญาเขมรฝรั่งเศส ฉบับ พ.. 2406 ทรงถนอมน้ำใจทั้งมิตรและศัตรูแม้จะมีหลักฐานว่าพระองค์ทรงขมขื่นพระราชหฤทัย ไม่ถือโทษกษัตริย์เขมรเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดในสถานการณ์ดังกล่าว กลับกันทรงรีบอภัยโทษทันทีเพื่อรักษาความสัมพันธ์ แต่ชั้นเชิงทางการทูตสารพัดรูปแบบถูกนำมาใช้ เช่น การทำสัญญาลับ ตอบรับการคัดค้านสัญญาดังกล่าวทันทีเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้า

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า พระอัจฉริยภาพที่กล้าได้กล้าเสีย แต่ใจกว้างและยอมรับความเป็นจริงของสถานการณ์ มีส่วนสำคัญทำให้สภาวะระหว่างสยามและฝรั่งเศสไม่ถึงจุดที่ย่ำแย่จนเกิดการแตกหักซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ในอนาคต

 


อ้างอิง :

ไกรฤกษ์ นานา. (2552). ค้นหารัตนโกสินทร์ สิ่งที่เรารู้ อาจไม่ใช่ทั้งหมด. กรุงเทพฯ : มติชน.


เผยแพร่ออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 5 สิงหาคม 2562

เผยความในพระราชหฤทัย รัชกาลที่ 4 ถึงกษัตริย์เขมร หลังเสียดินแดนเขมรแก่ฝรั่งเศส

Repost : វត្តមាន​ម្ចាស់​ជីវិត​លាវ ក្នុង​​ព្រះ​រាជ​ពិធី​បរម​រាជា​ភិសេក​ហ្លួង​មុនីវង្ស ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 25 ខែកក្កដា 2019

Posted by សុភ័ក្ត្រ in បុគ្គល​សំខាន់, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ພາສາລາວ.
add a comment

កាលពីក្នុងសម័យព្រះនគរលាវប្រកាន់របបរាជាធិបតេយ្យនៅឡើយនោះ នគរយើងទាំងពីរ គឺក្រុងកម្ពុជា និងក្រុងលាវ មានសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងគ្នាយ៉ាងល្អខ្លាំងណាស់។ រាប់ថាជានគរបងប្អូនដ៏ស្និទ្ធដិតគ្នាមួយ បន្ថែមដោយនគរយើងទាំងពីរមានអាណាព្យាបាលរួមគ្នា គឺបារាំងសែស។

ដោយមិនគិតពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីគ្រាសម័យមុនៗដែលនគរខ្មែរធ្លាប់ទំនុកបម្រុងលាវនោះ នៅសម័យដែលបារាំងសែសគ្រប់គ្រងនគរទាំងពីរ នគរខ្មែរក៏បានបន្តការជួយជម្រុញ ផ្ដល់ការលើកកម្ពស់គ្រប់វិស័យដល់នគរលាវ ជាពិសេសខាងព្រះពុទ្ធសាសនា និងវិស័យសិក្សាធិការ ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរបបរាជាធិបតេយ្យផងដែរ។

ព្រះចៅមហាជីវិតលាវ (លាវហៅព្រះមហាក្សត្រិយ៍ខ្លួនថា ព្រះចៅមហាជីវិត) ស្ទើរគ្រប់សម័យធ្លាប់បានមកបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនគរខ្មែរជាច្រើនលើកច្រើនគ្រា ក្នុងបំណងចម្រើនមេត្រីភាព ព្រមទាំងសិក្សារៀនសូត្រពីខ្មែរ។ យ៉ាងណាមិញ ព្រះមហាក្សត្រិយ៍នៃនគរយើងតាំងពីដើមរៀងមកក៏បានយាងទៅនគរលាវជាច្រើនដងផងដែរ។ ព្រះសង្ឃ ព្រមទាំងអ្នកចេះដឹងខ្មែរមួយចំនួនក៏ត្រូវបានរាជការបញ្ជូនទៅជួយបណ្ដុះបណ្ដាល និងបង្កើតសិក្សាដ្ឋានជាច្រើន រួមទាំងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅនគរលាវផងដែរ។

ក្នុងចំណងមេត្រីនគរទាំងពីរដ៏រឹងមាំនោះ យើងក៏ឃើញនូវវត្តមានដ៏វិសេសវិសាល និងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះចៅមហាជីវិតលាវ ស្រីស្វាងវង្ស ក្នុងព្រះរាជពិធីបរមរាជាភិសេកព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះសិរីសុវត្ថិ មុនីវង្ស កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩២៨ គឺកាលពី៨៧ឆ្នាំមុននេះ នៅឯព្រះរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ។ ការនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនូវភាតរភាពដ៏ផូរផង់មួយនៃនគរយើងទាំងពីរកាលពីអតីតកាល៕៚

រូបក្នុងរង្វង់ក្រហមគឺព្រះចៅមហាជីវិតលាវ ក្នុងព្រះរាជពិធីបរមរាជាភិសេកហ្លួងមុនីវង្ស នាខាងមុខបរិវេណព្រះទីន័ងទេវាវិនិច្ឆ័យ
ព្រះចៅមហាជីវិតលាវយាងចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះសិទ្ធរស ព្រះករុណា ព្រះសិរីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ចមចក្រពង្ស លើបុស្បុក៩ជាន់ នាខាងមុខបរិវេណព្រះទីន័ងទេវាវិនិច្ឆ័យ

————————————————
អានអត្ថបទទាក់ទង
១. ម្ចាស់ជីវិត ស្រីស្វាងវង្ស៖ មហាក្សត្រិយ៍អង្គដំបូងនៃព្រះរាជអាណាចក្រលាវ
២. រូបភាពកម្រ៖ ចំណងសាមគ្គីព្រះរាជអាណាចក្រខ្មែរ និងព្រះរាជអាណាចក្រលាវ
៣. កាលស្ដេចប្រពាសរាជអាណាចក្រលាវ
៤. អភូតហេតុថ្ងៃថ្វាយព្រះភ្លើងម្ចាស់ជីវិតលាវ ស្រីស្វាងវង្ស
៥. ព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបាទស្រីស្វាងវង្ស
៦. ព្រះរាជពិធីបរមរាជាភិសេកព្រះករុណា ព្រះ សិរីសុវត្ថិ មុនីវង្ស
៧. ខួបឆ្នាំទី៨៨ បរមរាជាភិសេក ព្រះករុណា ព្រះមុនីវង្ស
៨. អំពីព្រះបរមរាជវាំង «ហោខាំ» ឯនគរហ្លួងព្រះបាង
វត្តមាន​ម្ចាស់​ជីវិត​លាវ ក្នុង​​ព្រះ​រាជ​ពិធី​បរម​រាជា​ភិសេក​ហ្លួង​សីហនុ

ព្រះ​រាជ​ពិធី​បរម​រាជា​ភិសេក​ព្រះ​ករុណា ព្រះ សិរីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ថ្ងៃពុធ 24 ខែកក្កដា 2019

Posted by សុភ័ក្ត្រ in បុគ្គល​សំខាន់, ប្រវត្តិសាស្ត្រ.
add a comment

ថ្ងៃអង្គារ ១១កើត ខែស្រាពណ៍ ព្រះពុទ្ធសករាជ២៤៧០ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩២៧ គឺជាថ្ងៃសុវណ្ណគតនៃព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះ សិរីសុវត្ថិ ចមចក្រពង្ស ជាព្រះវររាជបិតា។ នាថ្ងៃនោះដែរក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្ក ដែលស្ថិតនៅក្រោមអធិបតីភាពនៃលោក លើហ្វូល Le Fol រេស៊ីដង់ស៊ុប៉េរីយឺរ បានជ្រើសរើសព្រះរាជបុត្រ សិរីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ឲ្យឡើងស្នងរាជ្យបន្តពីព្រះរាជបិតា។

ប្រមាណ១ឆ្នាំក្រោយមក គឺនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩២៨ ទើបព្រះរាជពិធីបរមរាជាភិសេកផ្លូវការត្រូវបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងឧឡាឫក ចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ដល់ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ពោលគឺក្រោយព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះបរមសព និងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះករុណា ព្រះរាជានុកោដ្ឋ ជាព្រះវរបិតាចប់សូរេច។

ព្រះរាជពិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិសេកឡើងគ្រងរាជ្យនៃព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះសិរីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងអ៊‌ឹកធឹក តាមបូរាណខត្តិយរាជប្រវេណី នៅចំពោះមុខលោកអគ្គទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិន និងលោករេស៊ីដង់ស៊ុប៉េរីយឺរនៃប្រទេសខ្មែរ (ដ្បិតកាលណុះនគរយើងស្ថិតនៅចំណុះនគរបារាំងសេស) ព្រមទាំងព្រះចៅមហាជីវិតនៃព្រះរាជអាណាចក្រលាវផងដែរ។

នៅក្នុងពេលឡើងស្នងរាជ្យបន្តពីព្រះវររាជបិតានេះ ព្រះអង្គមានព្រះបរមងារក្នុងព្រះសុវណ្ណប័ដថា៖ «ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ចមចក្រពង្ស ហរិរាជបរមិន្ទរភូវន័យក្រៃកែវហ្វា សុលាល័យ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី»។ ព្រះបរមនាមនេះ ដូចគ្នាទៅនឹងព្រះបរមនាមនៃព្រះបិតាព្រះអង្គដែរ។ ព្រះកុរណា ព្រះសិរីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ទ្រង់បានគ្រងរាជ្យរហូតដល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៤១ ទើបព្រះអង្គចូលព្រះទិវង្គត នៅព្រះរាជដំណាក់ឯភ្នំបូកគោក្នុងព្រះជន្មាយុ ៦៦វស្សា ដោយសោយរាជ្យក្នុងក្រុងកម្ពុជាធិបតីបាន១៤ឆ្នាំ៕

ព្រះរាជពិធីបរមរាជាភិសេកព្រះករុណា ព្រះ សិរីសុវត្ថិ មុនីវង្ស
ព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះសិទ្ធរសតាមបូរាណខត្តិយរាជបវេណីលើបុស្បុក៩ជាន់
ព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះមហាក្សត្រិយ៍អង្គថ្មីតាមវិថីនានាក្នុងព្រះរាជធានី

__________________________________________
អានផងដែរ
១. បរមងារស្ដេចផែនដី ពេលសោយរាជ្យ៖ មហាក្សត្រខ្មែរ ហ្លួងស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស
២. ព្រះបរមសពព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ *
៣. ព្រះរាជតំណាក់ហ្លួងខត្តិយកោដ្ឋឯភ្នំបូកគោ
៤. ព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបាទ សម្ដេចព្រះសិរីសុវត្ថិ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា
៥. កាសអនុស្សាវរីយ៍បុណ្យរាជាភិសេកហ្លួងសិរីសុវត្ថិ មុនីវង្ស
៦. វត្តមានម្ចាស់ជីវិតលាវ ក្នុងព្រះរាជពិធីបរមរាជាភិសេកហ្លួងមុនីវង្ស
៧. អំពីព្រះចេតិយហ្លួងខត្តិយកោដ្ឋឯភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ
៨. ឆ្នាំទី១៤០ ប្រសូតនៃព្រះករុណា ព្រះមុនីវង្ស
៩. ខួបឆ្នាំទី៨៨ បរមរាជាភិសេក ព្រះករុណា ព្រះមុនីវង្ស
១០. ព្រះ​រាជ​កំណត់​នៃ​ព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​រាជាភិសេក ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ច្បាប់​ភាសា​ថៃ
១១. អំពី​ត្រា​សញ្ញា ហ្លួង​មុនីវង្ស

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) เหตุที่ทำให้สยามปกครองพระตะบองกว่า ๑ ศตวรรษ ថ្ងៃពុធ 3 ខែកក្កដា 2019

Posted by សុភ័ក្ត្រ in ប្រវត្តិសាស្ត្រ, អំពីស្រុកខ្មែរ, ภาษาไทย.
add a comment

ปกหนังสือพระตะบองสมัยท่านเจ้า ของ โตว์จ ฌวง ฉบับพิมพ์ภายใต้การอุปถัมภ์ของศูนย์เอกสารค้นคว้าอารยธรรมเขมร ฮาวาย, ๑๙๙๔

บทนำ

เมืองพระตะบอง เป็นหัวเมืองสำคัญของกัมพูชา เพราะเป็นหัวเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ด้วยเหตุที่มีพื้นที่ติดทะเลสาบ และมีแม่น้ำสังแกไหลผ่าน ทำให้ดินแดนบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก จนมีคำกล่าวกันในหมู่ชาวกัมพูชาว่าเมืองพระตะบองเพียงเมืองเดียวสามารถปลูกข้าวเลี้ยงประเทศกัมพูชาได้ทั้งประเทศ คำกล่าวนี้ย่อมแสดงถึงความสำคัญของเมืองพระตะบองที่มีต่อความรู้สึกของชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๒๖ ไทยได้เข้าปกครองเมืองพระตะบองและหัวเมืองใกล้เคียงให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ โดยมีเจ้าเมืองเป็นขุนนางเชื้อสายกัมพูชา คือ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) เป็นผู้ปกครอง เมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) ถึงแก่อสัญกรรม ทางกรุงเทพฯ ได้ตั้งเจ้าเมืองพระตะบองโดยเลือกจากเชื้อสายของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) และกรมการเมืองพระตะบองที่มีความสามารถไปปกครอง จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ซึ่งเป็นปีที่ไทยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยแลกมณฑลบูรพา (พระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ) กับเมืองด่านซ้าย เมืองตราดรวมทั้งหมู่เกาะต่างๆ

เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม) จึงย้ายบ้านเรือนบริวารเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร การปกครองเมืองพระตะบองโดยเจ้าเมืองในเชื้อสายของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) จึงหลงเหลืออยู่เพียงในความทรงจำของชาวเมืองพระตะบอง ที่ยังคงเล่าถึงท่านเจ้าผู้ปกครองเมืองพระตะบองสืบมาจนถึงปัจจุบัน

เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองพระตะบองภายใต้การปกครองของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ มีนักวิชาการท้องถิ่นชาวเมืองพระตะบองชื่อ “โตว์จ ฌวง” ได้ศึกษารวบรวมและเรียบเรียงเป็นหนังสือชื่อว่า “พระตะบองสมัยท่านเจ้า” (ฮาวาย : ศูนย์เอกสารค้นคว้าอารยธรรมเขมร, ๑๙๙๔) ผู้แปลเห็นว่าเนื้อหาในบทที่ ๑-๒ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมืองพระตะบองในช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชสำนักรัตนโกสินทร์ และเป็นข้อมูลมุขปาฐะที่น่าสนใจ มีรายละเอียดหลายประการแตกต่างจากเอกสารเกี่ยวกับเมืองพระตะบองที่ฝ่ายไทยได้เรียบเรียงขึ้น เช่น พงศาวดารเมืองพระตะบอง เป็นต้น

ดังนั้นเอกสารชุดนี้จึงน่าจะมีประโยชน์หากนำมาศึกษาร่วมกับเอกสารไทย เพื่อให้ทราบและก่อให้เกิดความเข้าใจถึงความทรงจำที่เกี่ยวกับเมืองพระตะบองในยุคที่ไทยปกครองจากสายตาของชาวกัมพูชา ในที่นี้ผู้แปลจึงถอดความจากหนังสือดังกล่าวมา โดยพยายามรักษาถ้อยคำสำนวนตามฉบับภาษาเขมรไว้ทั้งหมด นอกจากนี้ผู้แปลได้จัดทำเชิงอรรถอธิบายเพิ่มเติมโดยมีวงเล็บต่อท้ายว่าผู้แปล และจัดวรรคตอนใหม่ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นดังนี้


เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) :

เหตุที่ทำให้สยามปกครองพระตะบองกว่า ๑ ศตวรรษ

ในปี ค.ศ. ๑๗๖๔ (พ.ศ. ๒๓๐๗) ประเทศสยามมีชาวจีนคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองเมืองหนึ่งบริเวณชายแดนพม่าชื่อเมืองตาก เรียกเจ้าเมืองนี้ว่า “พระยาตากสิน” เพราะชื่อสิน ในปี ค.ศ. ๑๗๖๖ (๒๓๐๙) พม่ายกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาราชธานีสยาม ทำให้สยามตกอยู่ภายใต้ความไร้อธิปไตย ราชวงศานุวงศ์กษัตริย์สยามแตกกระจัดกระจาย ประเทศสยามต้องแตกเป็นแคว้นเล็กๆ เป็นเอกราชทุกแห่ง เชื้อพระวงศ์สยาม ๒ พระองค์ นามเจ้าจุล และเจ้าสีสังข์ ได้หนีมาหลบอยู่ในประเทศกัมพูชากับพระบาทนารายณ์ราชาองค์ตน

เวลานั้นพระยาตากสินได้ประมวลพรรคพวกตีขับไล่ทัพต่างประเทศที่อุกอาจ ปราบปรามผู้ก่อความปั่นป่วนในประเทศ แล้วประกาศตนเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศสยาม เรียกว่าพระเจ้าตากสิน ตามเมืองเดิมและชื่อเดิม พระเจ้าตากสินได้ยกราชธานีไปตั้งอยู่ห่างประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ทางใต้ของกรุงศรีอยุธยา ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ฝั่งตะวันตก ราชธานีใหม่นี้ชื่อว่าธนบุรี

ในปี ค.ศ. ๑๗๖๘ (พ.ศ. ๒๓๑๑) พระเจ้าตากได้ส่งสาส์นมาถึงพระบาทนารายณ์ราชาองค์ตน ขอให้รับรู้ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์สยามพระองค์ใหม่ แต่พระองค์ตนได้ปฏิเสธ พระเจ้าตากขัดพระทัยยิ่ง จึงยกทัพมาบุกตีประเทศเขมร โดยอ้างข้ออ้างว่าเพื่อนำพระองค์นนรามา ซึ่งหลบหนีไปอยู่ในเมืองสยามนานแล้วนั้น ให้คืนมาเสวยราชย์ยังประเทศกัมพูชา

พระเจ้าตากได้จัดเจ้าพระยาจักรี (ด้วง) ให้นำทัพบก ส่วนพระองค์บัญชากองทัพเรือทางทะเลมาขึ้นที่กำปอด โดยนำพระองค์นนรามามาด้วย ทัพสยามได้ตีบุกประเทศกัมพูชา ตลอดจนถึงอุดงค์มีชัย พระนารายณ์ราชาต้านทานไม่ได้ เสด็จหนีไปเมืองญวนขอพึ่งกษัตริย์ญวน พระเจ้าตากก็ยกพระองค์นนรามาให้ขึ้นเสวยราชย์ ณ อุดงค์มีชัย

พระนารายณ์ราชาองค์ตน โดยได้รับความช่วยเหลือจากทัพญวนได้โจมตีผลักดันพระองค์นนรามาให้ออกจากอุดงค์ไปตั้งอยู่ที่กำปอด ปกครองเมืองภาคใต้ นับแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศเขมรแบ่งเป็น ๒ ส่วน มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยู่ที่อุดงค์ กษัตริย์อีกองค์หนึ่งอยู่ที่กำปอด ในเวลานี้เองมีขุนนางคนหนึ่งชื่อแบน ได้เข้าไปขอรับใช้พระองค์นนรามา พญาแบนผู้นี้เกิดในเมืองตรัง (เตรียง) ในจังหวัดตาแก้วทุกวันนี้

ส่วนที่อุดงค์มีชัย พระนารายณ์ราชาองค์ตนได้จัดราชทูต ให้นำราชสาส์นไปถวายพระเจ้าตาก ยอมรับทราบว่าพระเจ้าตากเป็นกษัตริย์สยาม พระเจ้าตากหยุดหาเรื่องหาเหตุกับพระนารายณ์ราชาองค์ตน แต่ด้วยความเหนื่อยหน่ายสงคราม พระนารายณ์ราชาองค์ตนจึงยอมสละราชสมบัติถวายพระองค์นนรามา ในปี ค.ศ. ๑๗๗๕ (พ.ศ. ๒๓๑๘) พระองค์ตนยินยอมรับฐานะต่ำกว่าเป็นพระมหาอุภโยราช (เทียบได้กับตำแหน่งวังหลัง) พระองค์ตนสุคตในปี ค.ศ. ๑๗๗๗ (พ.ศ. ๒๓๒๐) โดยมีพระราชบุตรเพียงพระองค์เดียวคือพระองค์เอง ซึ่งยังเป็นเด็ก

พระองค์นนรามามีความคิดอยากกำจัดอิทธิพลญวนเหนือประเทศเขมร โดยยกทัพไปรบกับญวน ในเวลาซึ่งมีความวุ่นวายจากพวกไตเซินในประเทศญวน เรื่องนี้ทำให้ขุนนางเก่าซึ่งนิยมพระองค์ตนขัดใจอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นเพื่อสนองคุณสยาม พระองค์ได้เกณฑ์ทัพและเสบียงไปช่วยสยามรบกับลาวอีก ผู้ซึ่งถูกเกณฑ์เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายในเมืองกำพงสวาย บารายณ์ และโคกแสะ โดยการสมรู้ร่วมคิดของขุนนาง ๓ คน ซึ่งเป็นพี่น้องกัน คือ ออกญาเดโช (แทน) ออกญาแสนข้างฟ้า (เปียง) และออกญามนตรีเสน่หา (โสร์)

ออกญามนตรีเสน่หา (โสร์) ถูกพระองค์นนรามาตัดสินโทษประหารชีวิต ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์นนรามาเข้าใจผิดไปจัดเจ้าฟ้ามู ซึ่งเป็นพี่ของขุนนางทั้ง ๓ คนนั้นไปปราบออกญาเดโช (แทน) และออกญาแสนข้างฟ้า (เปียง) สมเด็จเจ้าฟ้ามูจึงร่วมมือกับน้องแล้วแปรทัพมารบกับพระองค์นนรามา

ในเวลานั้น พระองค์นนรามาได้แต่งตั้งออกญาวงศาอัครราช (แบน) ให้ขึ้นเป็นออกญายมราช แล้วจัดให้อยู่ดูแลรักษาราชธานีกับออกญาวิบุลราช (ซู) พระองค์นนรามาก็ยกทัพไปกำพงสวายปราบกบฏของเจ้าฟ้ามู พร้อมทั้งน้องและพรรคพวก ออกญาวิบุลราช (ซู) ซึ่งเป็นพรรคพวกของเจ้าฟ้ามูจึงจัดพนักงานให้ไปพึ่งญวนมาช่วยสมเด็จเจ้าฟ้ามู ทัพญวนเข้ามาช่วยแล้วได้จับพระองค์นนรามาและพระราชวงศานุวงศ์สำเร็จโทษทั้งหมด ขุนนางเสนาบดีทั้งหมดจึงยกราชสมบัติถวายยังพระองค์เองซึ่งเพิ่งจะมีชนมายุ ๗ พรรษา ให้ขึ้นเสวยราชย์ เพียงแต่อำนาจรัฐจริงถูกเจ้าฟ้ามูควบคุมทั้งหมด ในฐานะเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาราช

สมเด็จเจ้าฟ้ามูได้ยกน้องชื่อเปียง ให้ขึ้นเป็นออกญาจักรี แล้วยกออกญาวิบุลราช (ซู) ให้ขึ้นเป็นออกญากลาโหม พระบิดาเลี้ยงของพระองค์เอง ก็ได้ขึ้นเป็นที่ออกญาวัง สมเด็จเจ้าฟ้ามูไม่ไว้ใจออกญายมราช (แบน) เพราะเป็นคนของพระองค์นนรามา จึงจัดยมราช (แบน) ให้ไปอยู่กำพงสวายกับออกญาเดโช (แทน)

ส่วนในกรุงธนบุรี พระเจ้าตากกังวลพระทัยมากกับการกบฏของสมเด็จเจ้าฟ้ามู จึงได้จัดให้เรียกหาตัวออกญายมราช (แบน) ไปเมืองสยาม เมื่อถึงแล้วพระเจ้าตากให้ลงโทษออกญายมราช (แบน) อย่างหนัก ว่าหูเบาทำให้เขาฆ่ากษัตริย์ได้ แล้วจัดให้เฆี่ยนยมราช (แบน) ๑๐๐ ไม้ ตัดใบหูและใส่คุกในเมืองสยามต่อไป

ภายหลังพระเจ้าตากโปรดให้ปล่อยออกญายมราช (แบน) ออกจากคดีให้กลับมาสู่ประเทศเขมร พร้อมกับเจ้าพระยาจักรี (ด้วง) ซึ่งยกทัพใหญ่มาตีปราบพวกสมเด็จเจ้าฟ้ามูจนถึงเมืองอุดงค์ เจ้าฟ้ามูจึงจัดให้ไปขอกองทัพช่วยจากกษัตริย์ญวน กษัตริย์ญวนชื่อเธียงตี จึงจัดเสนาทหารให้มาช่วยสมเด็จเจ้าฟ้ามหาราชมู ในเวลาซึ่งเจ้าพระยาจักรี (ด้วง) กำลังทำสงครามในประเทศเขมร พระเจ้าตากซึ่งประทับอยู่ที่กรุงธนบุรี ได้จำเริญพระกรรมฐานตามพระพุทธศาสนาจึงกลายเป็นวิกลจริตซึ่งเป็นเหตุนำให้เกิดจลาจลและไร้อธิปไตยทั้งพระนคร

เจ้าพระยาจักรี (ด้วง) ซึ่งกำลังทำสงครามในประเทศเขมร ได้ทราบเรื่องจลาจลซึ่งเกิดในกรุงธนบุรี จึงนำทัพกลับคืนไปเมืองสยาม เจ้าพระยาจักรี (ด้วง) ได้ปราบกบฏและจลาจลในพระนครเสร็จแล้วจึงขึ้นครองอำนาจเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศสยาม ทรงพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ยกราชธานีจากธนบุรีซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตก มาตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกหน้ากรุงเก่า ตั้งชื่อว่ากรุงเทพมหานคร

ในเวลานี้ออกญายมราช (แบน) ได้เข้ามาประเทศเขมร โดยได้ร่วมคิดกับออกญากลาโหม (ซู) ซึ่งเพิ่งจะได้ขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยา (ซู) ออกญายมราช (แบน) และสมเด็จเจ้าพระยา (ซู) ได้พากันฆ่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาราช (มู) และครอบครัวทั้งหมด สมเด็จเจ้าพระยา (ซู) จึงขึ้นกุมอำนาจเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า (ซู) ต่อมาภายหลังสมเด็จเจ้าฟ้า (ซู) อยากกุมอำนาจแต่ผู้เดียว จึงหาอุบายฆ่าออกญายมราช (แบน) แต่ออกญายมราช (แบน) รู้ตัวทัน จึงนำพรรคพวกไปฆ่าเจ้าฟ้า (ซู) แล้วออกญายมราช (แบน) จึงขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าทลหะกำกับการแผ่นดินต่อมา

ด้วยเหตุที่ไม่สามารถปราบคู่ศัตรูได้ทั้งหมด สมเด็จเจ้าฟ้า (แบน) จึงอัญเชิญพระองค์เองและราชวงศานุวงศ์ทั้งหมดมาเมืองสยาม พระเจ้ากรุงสยามทรงรับพระองค์เองอย่างเอื้ออารีแล้วจัดไว้เป็นพระราชบุตรบุญธรรม ในเวลาซึ่งเจ้าฟ้า (แบน) นำทัพไปเมืองสยามนั้น พรรคพวกข้างเจ้าฟ้า (มู) ได้พากันเข้ามากรุงอุดงค์ แล้วยกออกญาเดโช (แทน) ให้ขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า (แทน)

พระเจ้าสยามทรงแต่งตั้งเจ้าฟ้า (แบน) เป็นเจ้าพระยาอภัยธิเบศ วิเศษสงคราม รามนรินทร์ อินทรชัย อภัยเภรี ปรากรมพาหุ แล้วได้จัดให้นำทัพมาป้องกันเมืองพระตะบองและตีกำจัดเจ้าฟ้า (แทน) ออกจากอุดงค์มีชัย ซึ่งเป็นเหตุให้มีสงครามระหว่างเขมรข้างหนึ่งซึ่งพึ่งญวน กับเขมรอีกข้างหนึ่งซึ่งพึ่งสยาม

ทัพเจ้าฟ้า (แทน) ได้ตีผลักดันทัพเจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) จนถึงพระตะบอง แต่เจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) ได้ตีตอบมาอย่างรุนแรง ทำให้ทัพเจ้าฟ้า (แทน) ปราชัยอย่างหนักที่แพรกโฏนเตียว ทัพเจ้าฟ้า (แทน) แตกหนีกระจัดกระจายจนถึงพนมเปญ เจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) ไล่ตามถึงอุดงค์ แล้วจับได้สมเด็จเจ้าฟ้า (แทน) นำไปถวายกษัตริย์สยาม กษัตริย์สยามเปลี่ยนเป็นปรานียกเว้นโทษให้สมเด็จเจ้าฟ้า (แทน)

เจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) ขึ้นกุมอำนาจในเมืองอุดงค์ ปกครองประชาราษฎรโดยวิธีโหดร้ายฆ่าฟันไม่ปรานีทำให้ราษฎรเดือดร้อนอย่างหนัก (ในสมัยเจ้าฟ้า (แบน) ผู้ชายส่วนใหญ่ตายหมด เหลืออยู่แต่หญิงแม่ม่ายและลูกกำพร้า จึงมีเล่าว่า “สมัยเจ้าฟ้า (แบน) แม่ม่าย ๑๐ คน มีราคา ๑ สลึง โสเภณี ๑๐ คน เสมอหมากทะลาย ๑”)

พระเจ้าสยามทราบเกี่ยวกับความโหดร้ายของเจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) จึงยินยอมส่งพระองค์เองให้คืนมาเสวยราชย์ พระองค์เองมีพระชนมายุ ๒๒ พรรษา จึงเสด็จมาเสวยราชย์ที่ประเทศเขมรในปี ค.ศ. ๑๗๙๔ (พ.ศ. ๒๓๓๗)

ในเวลานั้นเจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) ขอพระองค์เองมาเป็นเจ้าเมืองพระตะบองและเสียมราบ เพราะตนเองไม่สามารถทำงานอยู่ในอุดงค์ได้ ด้วยมีความขัดแย้งกับสมเด็จเจ้าฟ้า (ปก) ซึ่งเป็นพระบิดาเลี้ยง กับพระองค์แก้ว (ด้วง) และกับออกญาเดโช (แทน) พระองค์เองจึงยินยอม แต่ภายหลังเจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระเจ้าสยามขอไม่ฟังราชการกรุงอุดงค์เพราะตนมีความขัดแย้งกับขุนนางชั้นสูงที่อุดงค์ โดยตนขอส่งส่วยสาอากรมาทางพระเจ้าสยาม

พระเจ้าสยามมีพระทัยยินดียิ่ง จึงส่งพระราชสาสน์มายังพระองค์เองขอเมืองพระตะบองและเสียมราบ พระองค์เองไม่ยอม แต่ภายหลังมารู้ว่าเจ้าพระยา (แบน) กบฏร่วมมือกับกษัตริย์สยามแล้ว จึงยินยอมถวายเมืองพระตะบองและเสียมราบแด่พระเจ้าสยามแต่เพียงรัชกาลเดียวคือรัชกาลพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พ้นจากรัชกาลนี้ไป พระองค์เองขอเอาเมืองทั้งสองนี้คืนมา ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๗๙๕ (พ.ศ. ๒๓๓๘) เป็นต้นมา เมืองพระตะบองเสียมราบ ซ็อมณัต (สํณาต่) และจงกัล (จุงกาล่) ได้กลายเป็นเมืองสยาม โดยมีเจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) และครอบครัวกุมอำนาจตรวจตราเป็นเจ้าครองแคว้นบนแผ่นดินอันเวิ้งว้างนี้จนถึงปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐)

พระองค์เองยินยอมถวายเมืองพระตะบองและเสียมราบแด่พระเจ้าสยามแต่เพียงรัชกาลเดียวคือรัชกาลพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเท่านั้น พระองค์เองจะขอคืนมาในรัชกาลกษัตริย์พระองค์หลัง แต่ในปี ค.ศ. ๑๘๐๖ (พ.ศ. ๒๓๔๙) พระองค์เองได้สุคตก่อนพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไปอีก พระมหากษัตริย์หลังพระองค์เองมีกังวลต่างๆ จึงไม่ได้ทวงเอาเมืองเหล่านี้คืนจากสยาม ครอบครัวเจ้าฟ้า (แบน) จึงกำกับเมืองนี้ จนถึง ๖ ชั่วคน รวมทั้งเจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) จนถึงท่านคทาธร (ชุ่ม)๘ คือปี ค.ศ. ๑๗๙๕ (พ.ศ. ๒๓๓๘) ถึง ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐)

 

๑ ศตวรรษใต้อำนาจครอบครัวเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน)

ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๗๙๕ (พ.ศ. ๒๓๓๘) เป็นต้นมา เจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) ได้ขึ้นเป็นเจ้าครองแคว้น หยุดฟังคำสั่งกษัตริย์เขมรที่อุดงค์ กำกับเมืองพระตะบองโดยมีความช่วยเหลือจากกองทัพสยาม และต้องยกส่วยสาอากรไปถวายพระเจ้าสยามทุกปี ภายหลังจากที่ถึงแก่อสัญกรรม ครอบครัวของเขารับมรดกตรวจตราเมืองพระตะบองทั้งสิ้น ๕ ชั่วคน จนถึงปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) เมืองพระตะบองจึงได้กลับคืนมายังประเทศเขมร

เรานิยมเรียกเจ้าพระยาอภัยธิเบศว่าเจ้าฟ้า (แบน) ตามตำแหน่งซึ่งตั้งตนเองเป็นใหญ่ปกครองประเทศเขมรที่อุดงค์ คำว่าเจ้าฟ้าถูกทิ้งไปตั้งแต่กษัตริย์สยามตั้งให้เป็น “เจ้าพระยาอภัยธิเบศ วิเศษสงคราม รามนรินทร์ อินทรชัย อภัยเภรี ปรากรมพาหุ”

เราไม่มีเอกสารชัดเจนมากเกี่ยวกับลูกหลานของเจ้าฟ้า (แบน) ผู้นี้ เพราะเอกสารกล่าวถึงไม่สามารถเหลืออยู่ได้ เราทราบได้แต่ท่านคทาธร (ชุ่ม) ซึ่งเป็นเจ้าครองแคว้นหลังสุดของครอบครัวเจ้าฟ้า (แบน) ซึ่งเขาเรียกว่า ครอบครัว “อภัยวงศ์” หลังจากได้ขึ้นเป็นเจ้าครองแคว้น เจ้าฟ้า (แบน) ได้จัดราษฎรเขมร ๑ แสนคน ให้ไปช่วยเผาอิฐ ขุดคลอง ที่ราชธานีสยาม ทำให้เขมรพลัดพรากลูกเมีย ไปอยู่เมืองของเขาจนถึงทุกวันนี้ เกิดเป็นหมวดหมู่บ้านหนึ่งเรียกว่า “บางแสน”

ภายหลังจากที่พระองค์เองสุคตไปในปี ค.ศ. ๑๘๐๖ (พ.ศ. ๒๓๔๙) เจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) ได้นำบุตรีชื่อ “นางเทพ” มาถวายพระองค์จันท์ซึ่งเพิ่งจะขึ้นเสวยราชย์ที่อุดงค์ นักมนางเทพนี้มีบุตรี ๑ องค์ นามว่า พระองค์แมน ซึ่งภายหลังญวนจับเอาไปถ่วงน้ำฆ่าเสียที่เมืองลงโฮ

เจ้าพระยาอภัยธิเบศ (แบน) ถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. ๑๘๐๙ (พ.ศ. ๒๓๕๒) ประมาณ ๑ เดือน หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสวรรคต พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ของประเทศสยามคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้แต่งตั้งท่านวิบุลราช (แปน)๑๐ ซึ่งต้องเป็นลูกท่านอภัยธิเบศ (แบน) ให้ขึ้นถืออำนาจในเมืองพระตะบอง โดยมีตำแหน่งเป็น เจ้าพระยาอภัยธิเบศ๑๑ ต่อมา

ท่านวิบุลราช (แปน) กุมอำนาจได้ ๗ ปี จึงถึงแก่มรณกาลไป ท่านรส ซึ่งต้องเป็นลูกของท่านวิบุลราช (แปน)๑๒ กษัตริย์สยามได้แต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาอภัยธิเบศ๑๓ ต่อมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๑๖ (พ.ศ. ๒๓๕๙) ท่านอภัยธิเบศ (รส) กุมอำนาจได้ ๒๐ ปี จึงถึงแก่อสัญกรรมไปในปี ค.ศ. ๑๘๓๕ (พ.ศ. ๒๓๗๘)

ในเวลานี้ราชธานีอุดงค์มีวิบัติราชวงศ์อย่างหนัก ญวนได้ยกกษัตรีย์องค์มีให้เสวยราชย์ พระองค์ด้วงและพระองค์อิ่ม ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์จันท์ได้หนีไปเมืองสยาม สยามได้อุปถัมภ์พระองค์อิ่มและพระองค์ด้วง โดยจัดให้พระองค์อิ่มมาประทับอยู่แก้ขัดที่เมืองพระตะบอง พระองค์ด้วงเสด็จมาครองอยู่ที่เมืองมงคลบุรี ตรงวัดโพธิหลวง เมื่อมาถึงพระตะบอง พระองค์อิ่มได้ก่อสร้างป้อมกำแพงแห่งหนึ่ง แต่เป็นป้อมกำแพงทำจากไม้ปักแซมกระดานแทงดิน เพียงแต่น้ำท่วมในฤดูฝน

ในเวลานั้นกษัตริย์สยามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เหมือนว่าอยากให้ครอบครัวเจ้าฟ้า (แบน) หยุดกุมอำนาจที่พระตะบอง จึงได้มอบเมืองพระตะบองให้พระองค์อิ่มปกครอง พระองค์อิ่มไม่เต็มใจจะเป็นเพียงแค่เจ้าครองแคว้น ครองเมืองหนึ่ง แต่ปรารถนามาเสวยราชย์อยู่ที่อุดงค์เพียงอย่างเดียว

เวลานั้นญวนรู้ว่าพระองค์อิ่มมาประทับอยู่พระตะบอง จึงจัดพนักงานซึ่งเรียกว่า “องผอร์” ให้เข้ามาหลอกพระองค์อิ่มโดยล่อลวงว่า ญวนจะมอบราชสมบัติถวาย พระองค์อิ่มยินดียิ่งเพราะตรงกับใจ จึงเขียนจดหมายลับฉบับหนึ่งไปถวายกษัตริย์สยามว่า พระองค์ด้วงซึ่งประทับอยู่ที่มงคลบุรี มีการติดต่อสมคบกับญวน กลอุบายนี้ประสงค์จะแยกพระองค์ด้วงอย่าให้มาเสวยราชย์ในอุดงค์แข่งกับพระองค์ กษัตริย์สยามรับทราบแล้วจึงให้นำพระองค์ด้วงไปยังกรุงบางกอก๑๔

เมื่อมีโอกาสดี พระองค์อิ่มจึงลอบเดินทางอย่างเงียบๆ กับพนักงานญวนไปอุดงค์ พระองค์อิ่มไม่ได้เสด็จไปเพียงพระองค์เดียว แต่ได้จับท่านปลัดรส กรมการเมืองพระตะบอง พร้อมทั้งกวาดต้อนครอบครัวเขมรที่อยู่ตามทางเอาไปด้วย๑๕ 

แต่ในเมื่อถึงเมืองโพธิสัตว์ ญวนได้จับทั้งพระองค์อิ่ม พร้อมทั้งท่านปลัด ทั้งครอบครัวเขมรเอาไปคุมไว้ที่กรุงเว้ ณ ประเทศเวียดนาม ญวนคุมครอบครัวเขมรไว้อยู่กว่า ๑๐ ปี ในกรุงเว้นี้ ท่านปลัดรสได้บนบานพระรัตนตรัย ขอให้ช่วยเขาและครอบครัวให้ได้กลับมาเมืองเขมร ท่านปลัดได้บนบานว่าจะสร้างวัดหนึ่งตอบสนองคุณพระรัตนตรัย เหตุนี้ในเวลาภายหลังซึ่งได้กลับเมือง ท่านปลัดได้สร้างวัดหนึ่งซึ่งเรียกว่าวัดปลัดมาจนถึงทุกวันนี้

สยามกังวลมากเกี่ยวกับการแทรกซึมของญวนที่พระตะบองซึ่งเป็นประตูของประเทศ สยามจึงจัดเจ้าพระยาบดินทรเดชา เรียกว่าเจ้าพระยาบดินทร์ หรือท่านเจ้าคุณ ให้จัดแจงเมืองพระตะบอง เกี่ยวเนื่องกับการรบกวนของกองทัพญวนเป็นเหตุ ในระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๓๘ (พ.ศ. ๒๓๘๑)

ในการจัดแจงเมืองพระตะบองนี้ สยามได้เข้ามาสร้างกำแพงเมืองทำจากอิฐโบกปูนขาว มีความยาว ๑๘ เส้น กว้าง ๑๒ เส้น ชาวเมืองเรียกกำแพงปราการนี้ตามสยามว่ากำแพงสูง หรือกำแพง ได้สั่งซื้อปืนใหญ่เป็นจำนวนมากจากประเทศอังกฤษ เพื่อการป้องกันกำแพงนี้ อีกประการหนึ่งได้กั้นแม่น้ำเก่า คือโอร์ฏำบอง ให้ไหลแต่ทางเดียว มาหาแม่น้ำสังแก ซึ่งไหลผ่านที่ประชุมชนพระตะบองนี้ ได้มีการบรรจุอาคมคาถาในแม่น้ำ ตรงกำพงสีมาที่ข้างบนและเปียมสีมาที่ข้างล่าง มีการถมหินหลักใหญ่ๆ อยู่รอบเมืองเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายและศึกศัตรูต่างๆ ในการจัดแจงเมืองนี้ สยามได้เกณฑ์ทั้งตั้งแต่ที่ราบสูงนครราชสีมามา ทัพสยามในเวลานั้นร้ายกาจมาก เดินฆ่าฟันปล้นทรัพย์สมบัติชาวเมือง เพื่อให้ราษฎรเขมรกลัวอย่างหนัก

ในปี ค.ศ. ๑๘๕๒ (พ.ศ. ๒๓๙๕) พระเจ้าสยามพระนั่งเกล้าได้จัดเจ้าพระยาบดินทร์ให้นำทัพเชิญพระองค์ด้วง มาเสวยราชย์ที่อุดงค์ ประชาราษฎรพระตะบองได้เข้าร่วมส่วนหนึ่งในกองทัพนั้น ใต้การบัญชาของพระองค์แก้ว (มา) และพระนรินทรโยธา พระองค์แก้ว (มา) นี้เป็นลูกเจ้าฟ้า (แบน) ซึ่งได้นำทัพขับไล่ญวนจนถึงม็วตจรูก เปียมเนา ญวนขอยอมแพ้ถอยออกจากประเทศเขมร พระองค์ด้วงจึงได้เสวยราชย์อยู่ที่อุดงค์มีชัย เจ้าพระยาบดินทร์ได้ถวายบังคมลาพระองค์ด้วง กลับมาตั้งอยู่ที่พระตะบอง

เจ้าพระยาบดินทร์ได้จัดแจงแบ่งแยกดินแดนเจ้าครองแคว้นที่พระตะบอง ในระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๔๕ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เป็นเมืองเล็กๆ ขาดจากกัน เช่น เมืองพระตะบอง เสียมราบ ศรีโสภณ จงกัล พระสรุก การแบ่งแยกเมืองนี้มีนัยว่าเป็นการลดอำนาจเจ้าครองแคว้นที่พระตะบอง เมืองพระตะบองยังเหลือแต่เมืองสี่ คือ โมงระสือ พระตะบอง มงคลบุรี และแซรอ็อนเตียะก์ สยามได้ยกลูกของเจ้าพระยาอภัยธิเบศ (รส) คนหนึ่งชื่อนง ให้ปกครองเมืองพระตะบองโดยมีตำแหน่งเป็น “อภัยธิเบศ” เช่นเดียวกัน

ไม่ได้ทราบว่า เจ้าพระยาอภัยธิเบศ (นง) นี้ได้ทำอะไรบ้าง และถึงแก่อสัญกรรมในปีใด๑๖ แต่ในปี ค.ศ. ๑๘๕๖ (พ.ศ. ๒๓๙๙) ท่านได้จัดให้ไปเช่าคัมภีร์พระไตรปิฎกและตู้ใบหนึ่งจากประเทศสยามเอามาไว้ที่วัดโพธิ์เวียล หลังจากที่ท่านอภัยธิเบศ (นง) มรณกาลไป พระเจ้าสยามได้คัดเลือกลูกของนงคนหนึ่งชื่อเยีย หรือญุญ ให้เป็นเจ้าครองแคว้น มีตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ รามนรินทร์ อินทราธิบดี อภัยเภรี พาหุ๑๗ คำว่า คทาธร แปลว่า ผู้รักษากระบอง

เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าครองแคว้นนี้ ที่จริงมีนัยว่าครอบครัวเจ้าฟ้า (แบน) ถูกลดแผ่นดินและอำนาจบ้าง คือท่านเยีย หรือญุญนี้เองซึ่งได้สถาปนาพระวิหารวัดสังแกทุกวันนี้ ซึ่งมีเจดีย์ ๒ องค์อยู่ข้างหน้า องค์หนึ่งสำหรับบรรจุอัฐิท่านคทาธร (ญุญ) อีกองค์หนึ่งสำหรับอัฐิท่านจอมท้าวชื่อธิม ท่านจอมท้าวธิมนี้ ได้สถาปนาวัดหนึ่งอยู่ในกำแพง ซึ่งเรียกว่าวัดกำแพง เวลานี้อยู่ตรงทิศใต้โรงเรียนประถมศึกษาในปัจจุบัน

ในปี ค.ศ. ๑๘๖๓ (พ.ศ. ๒๔๐๖) ประเทศกัมพูชาได้ตกอยู่ในอาณานิคมฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ๑๘๗๒ (พ.ศ. ๒๔๑๕) เจ้าพระยาคทาธร (ญุญ) ได้ไปเฝ้าพระบาทนโรดม ในเวลาซึ่งพระองค์เสด็จประพาสเมืองโพธิสัตว์ พระบาทนโรดมได้ประทานผอบทอง ๑ กระโถนทอง ๑ พานทอง ๑ แก่ท่านคทาธร (ญุญ) ไม่เข้าใจว่าเหตุใดพระบาทนโรดมจึงประทานของอันมีค่าอย่างนี้แก่ท่านญุญ ซึ่งเพียงแต่เป็นเจ้าครองแคว้นเท่านั้น หรือนัยหนึ่งจึงเป็นเครื่องถวายไปยังกษัตริย์สยาม

ในเวลานี้สังเกตเห็นราชบุตรในพระองค์ด้วง พระนามพระองค์เจ้าแก้วมโนหร ได้หนีมาพึ่งอยู่กับท่านคทาธร (ญุญ) โดยไม่ทราบมูลเหตุแน่ชัด พระองค์เจ้าแก้วมโนหรนี้ได้สร้างตำหนักหนึ่งอยู่ข้างใต้วัดตามิม ประมาณ ๑๐๐ เมตร โดยได้นำช้างและม้าเป็นจำนวนมากมาด้วย ที่นี้ในเวลานั้นเรียกว่ากำพงหลวง

ในเวลานี้ความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสมักเกิดมีหนักขึ้น ๆ ในปี ค.ศ. ๑๘๙๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ฝรั่งเศสได้บังคับสยามให้จัดเมืองพระตะบองเป็นเขตปลอดกองทัพ ดังนี้สยามไม่มีอำนาจตั้งทัพหรือสร้างค่ายที่พระตะบอง

ในสมัยท่านคทาธร (ญุญ) นี้ เมืองพระตะบองมีความเจริญบ้างเล็กน้อยในด้านคมนาคม ได้มีการเปิดให้มีไปรษณีย์ โทรศัพท์ และโทรเลขติดต่อกับบางกอก พนมเปญ ไพรนคร (ไซ่ง่อน) ในเวลาเดียวกันนี้ กำปั่นได้เข้ามาค้าขายและนำนักเดินทางจากเมืองพระตะบองไปบักเปรีย จากบักเปรียไปมงคลบุรี และจากบักเปรียไปพนมเปญด้วย

ท่านคทาธร (ญุญ) นับถือท่านเจ้าคุณบดินทร์มาก เขาได้แต่งลูกสาวชื่อคุณหญิงขลิบหรือมุม กับลูกเจ้าคุณบดินทร์ชื่อเอม สิงหเสนี๑๘ ในเวลาซึ่งท่านญุญอยู่ในวัยชรา คุณหญิงขลิบได้จัดแจงกิจการทั้งหมดช่วยพ่อ พระเจ้าสยามพอพระทัยมากและมีความประสงค์จะยกสามีของคุณหญิงขลิบให้เป็นเจ้าเมืองพระตะบอง แต่ในเวลานั้นคุณชุ่มซึ่งเป็นน้องคุณขลิบมีความอิจฉาจึงจัดให้คนลอบฆ่าสามีของคุณขลิบเสีย

ท่านคทาธร (ญุญ) ถึงแก่อสัญกรรมระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๕ (พ.ศ. ๒๔๓๘) เรียกท่านญุญว่า ท่านเจ้าพระโกฐ เพราะเขาใส่ศพท่านญุญในโกฐทำบุญก่อนจะเผา

กษัตริย์สยามจนพระทัยจึงยกท่านชุ่มซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของจอมท้าวธิม ให้เป็นเจ้าครองแคว้นต่อไป โดยมีตำแหน่งว่าเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ รามนรินทร์ อินทราธิบดี อภัยเภรี พาหุ ท่านชุ่มกุมอำนาจได้กว่า ๑๐ ปี สยามจึงมอบเขตพระตะบองคืนให้เขมร ท่านชุ่มต้องไปอยู่ที่ปราจีนบุรีในประเทศสยาม

ในระยะกว่า ๑ ศตวรรษ คือตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๗๙๕-๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๓๓๘-๒๔๕๐) ครอบครัวเจ้าฟ้า (แบน) ปกครองเมืองพระตะบองตลอดมา ชาวเมืองพากันเรียกเจ้าครองแคว้นของตนว่าท่านเจ้า แต่เพื่อมิให้ปนกันระหว่างท่านเจ้าญุญและท่านเจ้าชุ่ม เขาจึงเรียกท่านญุญว่า “ท่านเจ้าพระโกฐ” ส่วนท่านชุ่ม เรียกว่า “ท่านเจ้าปราจีน”


เชิงอรรถ

๑ เจ้าสีสังข์ เป็นพระโอรสในสมเด็จพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (ผู้แปล)

๒ สมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราช (พระองค์ตน) (ผู้แปล)

๓ พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ว่า นักองค์โนน (ผู้แปล)

๔ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ว่า พระยาแสนท้องฟ้า (เปียง) (ผู้แปล)

๕ เพราะเรื่องที่พระเจ้าสยามตีและตัดใบหูออกญายมราช (แบน) นี้ได้ทำให้ครอบครัวเจ้าฟ้า (แบน) ไม่ชอบและไม่รักคนซึ่งมีใบหูใหญ่ พวกเขาเกลียดคนที่มีใบหูใหญ่สืบมา มาถึงปี ค.ศ. ๑๙๐๗ แล้วก็เชื้อสายเจ้าฟ้าแบน ซึ่งเขาเรียกว่าตระกูลอภัยวงศ์ยังกล่าวว่าเกลียดคนใบหูใหญ่ด้วย

๖ ตามเอกสารบางอย่างกล่าวว่า เจ้าพระยาจักรี (ด้วง) นี้เป็นเขมร เกิดที่ตรำซอซอร์ ตำบลสำโรง เมืองตูกเมียะส์ เขตกำปอด ครอบครัวถูกสยามกวาดต้อนไปตั้งแต่เวลายังเล็ก และได้ขึ้นเสวยราชย์ต่อจากพระเจ้าตาก พระมหากษัตริย์สยามทุกวันนี้เป็นราชวงศ์จักรี (ด้วง) ทั้งสิ้น เหตุนี้จึงเรียกราชวงศ์สยามทุกวันนี้ว่า “ราชวงศ์จักรี” แต่บางคนเรียกราชวงศ์นี้ว่า “ราชวงศ์รัตนโกสินทร์”

หมายเหตุผู้แปล แนวคิดเรื่อง เจ้าพระยาจักรี (ทองด้วง) เป็นเชื้อสายเขมร น่าจะคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ดีแนวคิดนี้ปรากฏในหนังสือเอกสารมหาบุรุษเขมร ซึ่งเรียบเรียงโดย เอง สุต ด้วย อและนักวิชาการชาวกัมพูชาในปัจจุบันหลายคนยังเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้ (ผู้แปล)

๗ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ว่า เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ผู้แปล)

๘ คือ เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม) (ผู้แปล)

๙ เรื่องตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์ ว่า เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ วิเศษสงคราม รามนรินทร์ อินทบดี อภัยพิริยบรามกรมพาหุ (ผู้แปล)

๑๐ พงษาวดารเมืองพระตะบอง ว่า พระยาพิบูลย์ราช (แบน) เป็นขุนนางเมืองพระตะบอง ไม่ได้เป็นลูกของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน). (ผู้แปล)

๑๑ ตามเอกสารไทย เป็นเพียง พระยาอภัยภูเบศร (ผู้แปล)

๑๒ พงษาวดารเมืองพระตะบอง ว่า พระยาอภัยภูเบศร์ (รศ) เป็นลูกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) (ผู้แปล)

๑๓ ตามเอกสารไทย เป็นเพียง พระยาอภัยภูเบศร (ผู้แปล)

๑๔ พงษาวดารเมืองพระตะบอง ว่า เมื่อนักองค์ด้วงมาอยู่ในกรุงเทพฯ ได้ถูกกุมขัง ต่อมาพระยาศรีสหเทพ (เพ็ง) ได้ขอพระราชทานรับไปดูแลแทน (ผู้แปล)

๑๕ พงษาวดารเมืองพระตะบอง ว่า นักองค์อิ่มกวาดต้อนครัวไปสองทาง คือทางน้ำซึ่งหนีรอดไปได้ แต่ทางบกถูกพระนรินทรโยธา กวาดต้อนกลับคืนมาได้ (ผู้แปล)

๑๖ พงษาวดารเมืองพระตะบอง ว่า พระยาอภัยภูเบศร์ นอง ว่าราชการเมืองมาได้ ๑๒ ปี ณ วันศุกร์ เดือน ๑๐ แรม ๗ ค่ำ ปีวอกโทศก (พ.ศ. ๒๔๐๓) ถึงแก่อนิจกรรม (ผู้แปล)

๑๗ เรื่องตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์ ว่า เมื่อแรก รัชกาลที่ ๔ โปรดให้เป็น พระคทาธรธรณินทร์ ผู้ช่วยราชการเมืองปัตบอง ต่อมา เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๐๒ จึงทรงตั้งเป็นพระยาผู้สำเร็จราชการเมืองปัตบอง มีตำแหน่งเป็น พระยาคทาธรธรณินทร์ รามนรินทร์ อินทราธิบดี พิริยพาห ผู้สำเร็จราชการเมืองปัตบอง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ในรัชกาลที่ ๕ จึงทรงตั้งเป็นเจ้าพระยา มีราชทินนามว่า เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ รามนรินทร์ อินทราธิบดี ศรีสยามกัมโพช เกษตราภิบาล ปรีชาญาณยุติธรรมาธยาศรัย อภัยพิริยบรากรมพาหุ (ผู้แปล)

๑๘ พงษาวดารเมืองพระตะบอง ว่า คุณหญิงขลิบเป็นภรรยาพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ (เอม สิงหเสนี) บุตรเจ้าพระยามุขมนตรี (เกษ สิงหเสนี) ผู้เป็นบุตรเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (ผู้แปล)
บรรณานุกรม

 

บรรณานุกรม

ตูจ ฌวง. บาต่ฎํบง สมัย โลกมฺจาส่. หาไว : มชฺฌมณฺฑลบูรฺพา-ปสฺจิม, ๑๙๙๔.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.

ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๕.

______. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๘.

______. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘.

“พงศาวดารเมืองพระตะบอง ของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์,” ใน ประชุมพงษาวดารภาคที่ ๑๖ พระอภัยพิทักษ์ (เลื่อม อภัยวงศ์) พิมพ์ครั้งแรก ในงานปลงศพ นางสงวน อภัยพิทักษ์ ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๖๒. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๒.

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๕.

“พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” ใน ประชุมพงศาวดารเล่ม ๔๐ ภาค ๖๕-๖๖. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๒๘.


เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2560

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) เหตุที่ทำให้สยามปกครองพระตะบองกว่า ๑ ศตวรรษ

៥៥​ឆ្នាំ ព្រះ​រាជ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​បារាំង​សែស ថ្ងៃពុធ 26 ខែមិថុនា 2019

Posted by សុភ័ក្ត្រ in បុគ្គល​សំខាន់, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, Français.
1 comment so far

ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​១៩៦៤ សម្ដេច​ព្រះ​ប្រមុខ​រដ្ឋ​នៃ​កម្ពុជា (ព្រះ​ករុណា​ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ​) ស្ដេច​យាង​បំពេញ​ព្រះ​រាជ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវ​រដ្ឋ​នៅ​សាធារណ​រដ្ឋ​បារាំង​សែស​ ដើម្បី​រឹត​ចំណង​មេត្រី​ភាព​ឲ្យ​កាន់​តែ​ស្អិត​រមួត​រវាង​នគរ​ទាំង​ពីរ​។ មួយ​ទសវត្សរ៍​ក្រោយ​ប្រទេស​បារាំង​បាន​ផ្ដល់​ឯករាជ្យ​ពេញ​លេញ​មក​នគរ​ខ្មែរ​យើង។ មក​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៩ នេះ​មាន​រយៈ​ពេល​៥៥​ឆ្នាំ​គត់ នៃ​ព្រះ​រាជ​ទស្សនកិច្ច​។

ប្រធានា​ធិបតី​​បារាំង ឯ.ឧ.ហ្សាលដឺហ្គោល និង​លោក​ស្រី​ បាន​ចេញ​មក​​ធ្វើ​បដិ​សណ្ឋារកិច្ច​យ៉ាង​​កក់​ក្ដៅ​ចំពោះ​វត្ត​មាន​​នៃ​សម្ដេច​ព្រះ​ប្រមុខ​រដ្ឋ និង​ព្រះ​ជាយា នា​​វិមាន​អាលីហ្សេ យ៉ាង​​​សម​ព្រះ​កិត្តិយស​នៃ​ព្រះ​ប្រមុខ​រដ្ឋ​ខ្មែរ​ ដែល​ទ្រង់​បាន​គ្រង​នូវ​ព្រះ​ពស្ត្រ​ជាតិ​ខ្មែរ​បង្ហាញ​ជន​ជាតិ​បារាំង​សែស​ផង​។

នៅ​​ក្នុង​ដំណើរ​នៃ​ព្រះ​រាជ​ទស្សន​កិច្ច​ជា​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​នេះ សម្ដេច​ព្រះ​ប្រមុខ​រដ្ឋ​ស្ដេច​បាន​យាង​ជួប​ឥស្សរជន​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​បារាំង​សែស​ជា​ច្រើន​រូប មាន​ដូច​ជា​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ្សក ប៉ូមពីដូ ជា​ដើម។ល។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​កម្រង​រូប​ភាព​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​មួយ​ចំនួន កាល​គ្រា​ស្ដេច​យាង​បំពេញ​ព្រះ​រាជ​ទស្សនកិច្ច​កាល​ពៅ​៥៥​ឆ្នាំ នៅ​សាធារណ​រដ្ឋ​បារាំង​សែស​ ៖

gettyimages-102290235-2048x2048
ប្រមុខ​រដ្ឋ​ទាំង​ពីរ​ប្រទេស រួម​ជាមួយ​ភរិយា និង​ព្រះ​ជាយា ឈរ​នៅ​កាំ​ជណ្ដើរ​ខាង​មុខ​វិមាន​អាលីហ្សេ នា​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​១៩៦៤
0156215-NORODOM-SIHANOUK-AND-DE-GAULLE-At-Elysee-palace-general-Charles-de-Gaulle-french-president-and-cambodian-prince-Norodom-Sihanouk-june-24-1964-Full-credit-AGIP---Rue-des-Archives--Granger-NYC----All-rights

សម្ដេច​ព្រះ​ប្រមុខ​រដ្ឋ និង​លោក​ប្រធានាធិបតី​បារាំង​សែស នា​វិមាន​អាលីហ្សេ, ២៤ មិថុនា ១៩៦៤

0150083-LE-PRINCE-NORODOM-AND-THE-GENERAL-DE-GAULLE-The-Prince-Norodom-Sihanouk-l-and-the-french-president-Charles-de-Gaulle-at-the-Elysee-palace-in-Paris-june-24-1964-Full-credit-AGIP---Rue-des-Archives--Granger

ពិធី​សវនការ​ផ្លូវ​ការ​រវាង​ប្រមុខ​រដ្ឋ​ទាំង​ពីរ​នា​វិមាន​អាលីហ្សេ​, ២៤ មិថុនា ១៩៦៤

0150084-LE-PRINCE-NORODOM-AND-THE-GENERAL-DE-GAULLE-The-Prince-Norodom-Sihanouk-l-and-the-french-president-Charles-de-Gaulle-at-the-Elysee-palace-in-Paris-june-24-1964-Full-credit-AGIP---Rue-des-Archives--Granger

ពិធី​សវនការ​ផ្លូវ​ការ​រវាង​ប្រមុខ​រដ្ឋ​ទាំង​ពីរ​នា​វិមាន​អាលីហ្សេ​, ២៤ មិថុនា ១៩៦៤

0139648-DE-GAULLE-At-Elysee-palace-in-Paris--french-president-Charles-de-Gaulle-with-prince-Norodom-Sihanouk-princess-Monique-and-Mrs-Yvonne-de-Gaulle-june-25-1964-for-dinner-Full-credit-AGIP---Rue-des-Archives-

ពិធី​លៀង​សាយភោជន៍​ផ្លូវ​ការ​ថ្វាយ​ព្រះ​ប្រមុខ​រដ្ឋ ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​១៩៦៤

0156213-NORODOM-SIHANOUK-A-PARIS-Meeting-of-Norodom-Sihanouk-king-of-Cambodia-and-french-president-Charles-De-Gaulle-june-1964-Full-credit-AGIP---Rue-des-Archives--Granger-NYC----All-Rights-Reserved

ពិធី​លៀង​សាយភោជន៍​ផ្លូវ​ការ​ថ្វាយ​ព្រះ​ប្រមុខ​រដ្ឋ ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​១៩៦៤

gettyimages-56227456-2048x2048

សម្ដេច​ព្រះ​ប្រមុខ​រដ្ឋ​កំពុង​ចុះ​ព្រះ​ហត្ថលេខាលើ​ក្រាំង​មាស ជាមួយ​ឯក​ឧត្ដម​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​បារាំង​សែស ហ្សក ប៉ូមពីដូ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​១៩៦៤

_______________________________________
អានផងដែរ
១. រូបភាព​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស នា​ឆ្នាំ​១៩៦៤

จอมพล ป. นำนศ.ปฏิญาณตนต่อพระแก้วมรกต ในเหตุการณ์เรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ថ្ងៃអង្គារ 25 ខែមិថុនា 2019

Posted by សុភ័ក្ត្រ in ប្រវត្តិសាស្ត្រ, អំពីស្រុកខ្មែរ, ภาษาไทย, Français.
add a comment

จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง กระทำการปฏิญาณตนต่อพระแก้วมรกต ในการเรียกร้องดินแดนคืน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ที่หน้ากระทรวงกลาโหม (ภาพจากหนังสือ ไทยสมัยสร้างชาติ)

เมื่อ พ.ศ. 2479 รัฐบาลไทยภายใต้การนําของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี กําลังเจรจาแก้ไขสนธิสัญญากับนานาประเทศนั้น รัฐบาลไทยได้เสนอต่อรัฐบาลฝรั่งเศส ขอให้ปรับปรุงเส้นเขตแดนกันใหม่ แต่ฝ่ายฝรั่งเศสขอให้รอการเจรจาออกไปก่อน ต่อมา ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสได้ขอทํากติกาสัญญาไม่รุกรานกับรัฐบาลไทย

รัฐบาลไทยยินดีที่จะทํากติกาสัญญาเช่นนี้ แต่ขอให้ฝรั่งเศสยอมปรับปรุงเขตแดนกันตามหลักกฎหมาย ระหว่างประเทศ คือขอให้ถือร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดน ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และให้ไทยมีเส้นเขตแดนธรรมชาติตามหลักยุติธรรม เมื่อการเจรจาเรียบร้อยแล้วจึงได้มีการลงนามในกติกาสัญญาไม่รุกรานกัน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ซึ่งถัดจากนั้นอีกเพียงสัปดาห์เดียว กองทัพฝรั่งเศสก็จํานนต่อกองทัพเยอรมันในสมรภูมิที่ยุโรป

ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสลงนามสงบศึกกับเยอรมนีแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสได้แจ้งมาทางเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศฝรั่งเศสอีกว่า ขอให้กติกาสัญญาไม่รุกรานกันระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศส มีผลบังคับใช้ได้ทันทีโดยมิต้องรอการแลกเปลี่ยนสัตยาบัน

จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง กระทำการปฏิญาณตนต่อพระแก้วมรกต ในการเรียกร้องดินแดนคืน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ที่หน้ากระทรวงกลาโหม (ภาพจากหนังสือ ไทยสมัยสร้างชาติ)

ฝ่ายรัฐบาลไทยเมื่อได้รับคําตอบจากฝรั่งเศสเช่นนั้น จึงได้มีการประชุมพิจารณาคําตอบของฝรั่งเศสกันอย่างเคร่งครัด เมื่อได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางละเอียดลออทุกแง่ทุกมุมแล้ว ฝ่ายไทยจึงได้ตอบฝรั่งเศสไป เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2483 ว่ายินดีตกลง ตามที่ฝรั่งเศสได้แจ้งมาขอให้ฝรั่งเศสได้ตกลงปัญหาต่างๆ ที่รัฐบาลไทยได้เสนอขอทําความตกลง จํานวน 3 ข้อ ดังนี้

1. วางแนวเส้นเขตแดนตามลําน้ำโขง ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ ถือร่องน้ำลึกเป็นเกณฑ์

2. ปรับปรุงเขตแดนให้เป็นไปตามธรรมชาติ คือให้ถือว่าแม่น้ำโขงเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและอินโดจีนตั้งแต่ทิศเหนือมาจนทิศใต้จนถึงเขตแดนกัมพูชา โดยให้ฝ่ายไทยได้รับดินแดนทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตรงข้ามหลวงพระบางและปากเซคืนมา

3. ขอให้ฝ่ายฝรั่งเศสรับรองว่าถ้าอินโดจีนเปลี่ยนจากอธิปไตยฝรั่งเศสไป ฝรั่งเศสจะคืนอาณาเขตลาว และกัมพูชาให้แก่ไทย 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม กล่าวปราศรัยเรียกร้องดินแดนคืน หน้ากระทรวงกลาโหม 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 (ภาพจากหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 14 กรกฎาคม 2540)
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ปราศรัยแก่บรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ที่มาเรียกร้องดินแดน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ที่หน้ากระทรวงกลาโหม (ภาพจากหนังสือ ไทยสมัยสร้างชาติ)
จอมพล ป. พิบูลสงคราม โบกธงรับบรรดานักศึกษาที่มาเรียกร้องดินแดน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ที่หน้ากระทรวงกลาโหม (ภาพจากหนังสือ ไทยสมัยสร้างชาติ)

ประชาชนชาวไทยทั้งชาติได้ให้การสนับสนุนอย่างพร้อมเพรียง กล่าวคือ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2483 สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติขอบคุณรัฐบาลที่ได้เสนอข้อตกลงกับฝรั่งเศสทั้ง 3 ข้อ ที่กล่าวข้างต้น

ส่วนบรรดานิสิตนักศึกษา ยุวชน และประชาชนก็พากันเดินขบวนสนับสนุน บ้างก็บริจาคของกินของใช้ให้ทหาร บ้างก็บริจาคทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อซื้ออาวุธให้ทหารเป็น ครั้งแรกที่คนไทยรู้จักคําว่า “ถุงของขวัญ” ซึ่งพี่น้องชาวไทยทุกครอบครัวส่งมาให้เป็น “กองภูเขา ๆ” ที่หน้ากระทรวงกลาโหม

อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสปฏิเสธข้อเสนอทั้ง 3 ข้อโดยสิ้นเชิง ต่อมาในเที่ยงคืนของวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2483 กองทหารญี่ปุ่นได้เคลื่อนพลเข้าสู่ดินแดนอินโดจีน และได้มีการสู้รบกับกองทหารฝ่ายฝรั่งเศสแล้ว กองทหารญี่ปุ่นก็เข้าสู่อินโดจีนได้สําเร็จ ฝ่ายรัฐบาลไทยได้พยายามเจรจากับฝรั่งเศสอีกครั้งแต่ได้รับการปฏิเสธเช่นเดิม ในระหว่างที่การเจรจากําลังดําเนินอยู่นั้น การกระทบกระทั่งกันทางชายแดนได้เกิดขึ้นบ้าง ประชาชนชาวไทยต่างได้ให้ความสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

บรรดาครู นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดพระนครและธนบุรี ร่วมหลายหมื่นคนเดินขบวนแห่เรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส กำลังชุมนุมหน้ากระทรวงกลาโหม วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2483 (ภาพจากหนังสือ ไทยสมัยสร้างชาติ)

ในช่วงบรรยากาศการเรียกร้องนั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง กระทำการปฏิญาณตนต่อพระแก้วมรกต ในการเรียกร้องดินแดนคืน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ที่หน้ากระทรวงกลาโหม ดังภาพที่ปรากฏข้างต้น

แต่เมื่อการเจรจาไม่สำเร็จผล รัฐบาลไทยได้ประกาศยับยั้งการให้สัตยาบันกติกาสัญญาไม่รุกรานกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2483 เป็นเหตุให้ประเทศไทยจําเป็นต้องประกาศสงครามกับอินโดจีนและฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2484


อ้างอิง: อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 14 กรกฎาคม 2540.  (2540).  กรุงเทพฯ: ป. สัมพันธ์พาณิชย์.

จอมพล ป. นำนศ.ปฏิญาณตนต่อพระแก้วมรกต ในเหตุการณ์เรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส

%d bloggers like this: